STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 02-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
46472Bardzo dobra ocena od radnych

Ogoszenie ogolne
2020-07-22

Rada Gminy jednogłośnie udzieliła absolutorium Wójtowi Jerzemu Murzynowi za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Radni bardzo dobrze ocenili realizację i zakres inwestycji oraz współpracę z pracownikami Urzędu Gminy.

Sesja podsumowująca pracę Wójta oraz jego współpracowników za ubiegły rok odbyła się w nowej świetlicy w Przyborowiu. Jak wynika z danych, dochody Gminy w ubiegłym roku wyniosły 71 mln 366 257 zł, zaś wydatki to 70 milionów 518 tysięcy 125 złotych. Zadłużenie gminy na koniec roku wyniosło 11 milionów 246 tysięcy 318 złotych. Było ono wynikiem zaciągniętych kredytów i pożyczek na współfinansowanie takich inwestycji jak: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – II etap”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody w miejscowości Maksymilianów”, „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej”, „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – III etap”, „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, „Rewitalizacja Gminy Bodzechów”.

W ubiegłym roku na terenie Gminy Bodzechów przebudowano i zmodernizowano ponad 5 kilometrów dróg. Nowe nawierzchnie pojawiły się na szlakach gminnych w miejscowościach: Chmielów, Bodzechów, Goździelin, Szwarszowice, Broniszowice, Sudół, Nowa Dębowa Wola, Szyby, Gromadzice, Jędrzejowice, Denkówek. W poprawę drogowej infrastruktury zainwestowano łącznie za ponad 1,5 miliona złotych, udział środków zewnętrznych to ponad 882 tysiące złotych

W ramach programu poprawy jakości powietrza, gmina przekazała dotacje na realizację 26 wniosków, zakładających wymianę kotłów węglowych na kotły ekologiczne. W te działania proekologiczne zainwestowano 49 tysięcy 603 złote. Wspomnieć należy o wymienianie źródeł ogrzewania w budynkach OSP Gromadzice i świetlicy w Świrnie, za ponad 159 tysięcy złotych. Zrealizowana została termomodernizacja bloków na osiedlach Fabrycznym i Robotniczym w Bodzechowie. Łączny koszt tej inwestycji to ponad 1,1 miliona złotych, w tym ponad 909 tysięcy złotych pochodziło z dotacji zewnętrznych.

W ubiegłym roku kontynuowana była budowa sieci kanalizacyjnej, współfinansowana z Unii Europejskiej.

- To jedno z największych zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych na terenie powiatu ostrowieckiego, prowadzone od 2016 roku na terenie aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski. Projekt zakłada wybudowanie w miejscowościach Sarnówek Duży, Stara Dębowa Wola, Szyby, Podszkodzie, Miłków, Jędrzejów, Wólka Bodzechowska, Przyborów, Sudół, Mychów, Mychów Kolonia sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 64 kilometrów, do której podłączonych będzie 2480 mieszkańców- podkreśla wójt Jerzy Murzyn.

Warto dodać, że na koniec 2019 roku zaawansowanie prac budowlanych wynosiło 66 procent, wartość dotychczas wykonanych robót wynosi 32 miliony 048 tysięcy 759 złotych, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej ponad 22 miliony złotych. Sieci kanalizacyjne w miejscowościach Miłków i Jędrzejów, Sudół zostały oddane do eksploatacji. W listopadzie 2019 roku złożony został wniosek o zwiększenie kwoty dofinansowania, w związku z wyższymi kwotami w przetargach niż pierwotnie założone. Aneks do umowy zwiększył dofinansowanie o około 1,1 miliona złotych. W ramach gminnego programu budowy i dofinansowania przyłączy kanalizacyjnych, w ubiegłym roku dofinansowano budowę 120 przyłączy kanalizacyjnych w Sudole na kwotę ponad 353 tysiące złotych.

Radni bardzo wysoko ocenili pracę Jerzego Murzyna na rzecz lokalnej społeczności, jak również współpracowników Wójta, udzielając jednogłośnie absolutorium. Z kolei włodarz Gminy Bodzechów, dziękując radnym podkreślił iż to co udało się zrealizować w ubiegłym roku, to również zasługa jego współpracowników.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny