Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 10-08-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
10178Budowa gazoci?gu ?redniego ci?nienia w Sudole

Ogoszenie oglne
2020-03-20

OBWIESZCZENIE
z dnia 20.03.2020 r.
znak: TI-T.6733.2.2020.RJ
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz z art. 10 1, art. 49 i art. 61 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zawiadamia si, e zostaa wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegajcego na:
budowie gazocigu redniego cinienia z rur PEdn180, PE dn90, PE dn63, PE dn40, PE dn25 na dz. nr ewid. 771/1, 771/2, 670/1, 670/2, 673/1, 673/2, 676/1, 676/2, 679/3, 679/4, 679/5, 679/6, 684/5, 684/4, 684/6, 684/7, 700/1, 700/2, 683/3, 683/4, 683/5, 683/6, 686/5, 807/6, 686/6, 686/3, 807/7, 807/8, 689/7, 689/6, 692/7, 692/6, 695/6, 695/7, 698/3, 698/4, 702/5, 702/3, 704/3, 704/5, 704/13, 638/1, 627/1, 160, 610/3, 609/1, 602/1, 701/1, 701/2, 610/4, 609/2, 578/10, 602/2, 608/4, 608/1, 607/2, 607/1, 578/21, 606/1, 606/2, 605, 604, 603/2, 578/20, 603/1, 601/2, 601/1, 600, 599, 598/2, 677/4, 674, 597, 592, 584, 578/14, 591, 590/2, 590/3, 590/1, 590/1, 590/5, 590/6, 590/4, 590/7, 590/8, 588, 589, 587/1, 585, 590/9, 582/1, 582/2, 580, 578/3, 578/2, 578/4, 578/6, 578/19, 578/18, 578/17, 578/16, 578/15, 663/10, 663/9, 681/2, 663/2, 664, 665/3, 665/1, 665/2, 759/1 w miejscowoci Sud, gmina Bodzechw oraz na dz. nr ewid. 24/15, 24/14, 25/8, 25/9, 25/10, 40/5, 25/11, 26/3, 26/4, 40/3, 40/1, 40/4, 35 obr. 0024, ark. 1 w Ostrowcu witokrzyskim, gmina Ostrowiec witokrzyski.

Postpowanie zostao wszczte na wniosek: Polskiej Spki Gazownictwa sp. z o. o. Oddzia Zakad Gazowniczy w Kielcach, z/s ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, reprezentowanej przez Pani Agnieszk Smolarczyk, ul. Cegielniana 23, 27-400 Ostrowiec w.

W terminie 7 dni od daty ukazania si niniejszego obwieszczenia – w Urzdzie Gminy Bodzechw (siedziba urzdu: Ostrowiec w., ul. M. Reja 10) w Referacie Technicznym (pokj nr 20) w dniach pracy urzdu (pon. - pt. w godz. 700-1500) mona zapozna si z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnie ewentualne odwoanie dotyczce wydanej decyzji.
Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny