STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 02-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
46540Zebrania u stra?akw

Ogoszenie oglne
2020-03-06

Druhowie z jednostek Ochotniczej Stray Poarnej w Gminie Bodzechw podsumowuj miniony rok.

Na terenie gminy Bodzechw funkcjonuje sze jednostek Ochotniczej Stray Poarnej, w Bodzechowie, Jdrzejowicach - ktre nale do Krajowego Systemu Ratowniczo - Ganiczego oraz w wirnie, Chmielowie, Mikowie i Gromadzicach. Dziaa w nich okoo 200 druhw. Ochotnicy z gminy Bodzechw nios pomoc nie tylko przy gaszeniu poarw, lecz rwnie s bardzo pomocni przy ratowaniu mienia na przykad w czasie powozi czy lokalnych potopie oraz nios pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

- W zwizku z zagroeniami, z jakimi musz si zmierzy druhowie z Ochotniczej Stray Poarnej, jednostki musz pozyska coraz to nowsze wyposaenie. W obecnej chwili ju nie tylko gasz poary, a nawet mona stwierdzi i jest to niewielka czci ich pracy. Musz sprosta zagroeniom takim jak powodzie, wichury czy wypadki drogowe. To s bardzo powane zadania, do realizacji ktrych niezbdne jest zaplecze i sprzt- mwi wjt Jerzy Murzyn.

W ostatnich latach baza lokalowa jednostek OSP zdecydowanie si poprawia. Wszystkie budynki przeszy termomodernizacj. Wygldaj bardzo adnie, duo te si dzieje wewntrz. Najwaniejsze jest to, e s funkcjonalne i speniaj swoj rol. Kapitalny remont przesza stranica w Bodzechowie, a biecym roku planowana jest rozbudowa garau przy OSP w Chmielowie.

Straacy dziaaj nie tylko w zakresie niesienia pomocy, ratowania mienia, ycia. Doskonale wsppracuj z lokalnym rodowiskiem. Na przykad cz stranicy w Bodzechowie druhowie przekazali na zorganizowanie Klubu Senior+ i wietlicy rodowiskowej. W Gromadzicach druhowie dziel si z pomieszczeniami z Koem Gospody Wiejskich, podobnie jest w Jdrzejowicach.

O bardzo dobrej wsppracy mona mwi na linii stra- gmina. Potwierdza to sekretarz Magorzata Sobieraj, ktra z ramienia samorzdu „opiekuje si” jednostkami OSP.

- Straacy wspaniale integruj lokalne rodowisko, poprzez udzia w uroczystociach gminnych, kocielnych, w szkoach. To bardzo wany element naszego ycia. Identyfikuj si bardzo mocno z lokalnym rodowiskiem, nasz ma ojczyzn- podkrela Magorzata Sobieraj.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny