Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 10-08-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
10104Cztery poldery uchroni? przed powodzi?

Ogoszenie oglne
2020-02-07

Jest ogromna szansa, e jeszcze w tym roku ruszy budowa czterech suchych polderw na terenie gminy Bodzechw. Ich zadaniem bdzie ochrona mieszkacw Swirny, Mychowa, Jdrzejowic i dzielnicy Czstocice przed zalewaniem przez rzek Mod.

Budowa suchych zbiornikw w dorzeczu Mody zyskaa pozytywn rekomendacj unijnej inicjatywy JASPERS. Oznacza to, e inwestycja, na ktr czekaj od wielu lat mieszkacy wirny, Mychowa, Jdrzejowic oraz ostrowieckiej dzielnicy Czstocice, moe otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa witokrzyskiego. Zapowiedzi s takie, e budowa polderw ruszy jeszcze w tym roku.

- Jest to oczywicie bardzo dobra wiadomo. Jednak, wedug mnie bardzo wolno odbywa si ten proces. Przypomn, e od kiedy wsplnie z wczesnym wiceprezydentem Ostrowca Jarosawem Grczyskim podjlimy dziaania w celu opracowania dokumentacji i koncepcji, mina blisko dekada. Na dokumentacj i odszkodowania dla mieszkacw za wykup terenw wydane zostao okoo 1,5 mln zotych, a polderw zalewowych jak nie byo, tak nie ma. Co roku mieszkacy wirny, Jdrzejowic, Mychowa czy dolnej czci Ostrowca w. z niepokojem w okresie wiosennym i letnim spogldaj w niebo, w obawie przed opadami deszczu- przypomina wjt Jerzy Murzyn i dodaje, e s wszelkie pozwolenia, ktre maj okrelony termin wanoci i aby si nie okazao, e potrzebne bd kolejne.- A to z pewnoci spowolni budow polderw, na ktre z niecierpliwoci czekamy.

Inwestycja bdzie realizowana przez PGW Wody Polskie i zakada na Przedsiwzicie obejmie budow wzdu Mody systemu czterech suchych budowie czterech zbiornikw przeciwpowodziowych, ktrych zadaniem bdzie zretencjonowanie odpyww wywoanych nawanicami. W ramach projektu planuje si take regulacj rzeki oraz dopywu spod Mychowa, przebudow i remonty przepustw na rzece oraz podwyszenie ujciowego odcinka lewego wau przeciwpowodziowego. Cakowity koszt zadania to 18 mln 530 tys. z, za kwota unijnego dofinansowania – 15 mln 750 tys. z.


Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny