Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 24-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2244Leśniczy z wizytą w ZSP w Sarnówku

Ogłoszenie ogólne
2019-12-13

Jednym z celów edukacji już od najwcześniejszych jej etapów jest przygotowanie uczniów do samodzielnych i odpowiedzialnych wyborów zawodowych. Poznawanie różnych zawodów i ich specyfiki, a także umiejętność analizowania własnych predyspozycji odgrywają ważną rolę w procesie preorientacji zawodowej uczniów. Celowi temu mogą służyć między innymi spotkania uczniów z przedstawicielami różnych profesji. Takie właśnie spotkanie odbyło się w Zespole Szkol Publicznych w Sarnówku. Gościem był leśniczy i pracownik Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski pan Piotr Maj.
Leśniczy najpierw spotkał się z uczniami klas starszych, a następnie odwiedził klasy I -III. W obydwu grupach ciekawie opisywał swoją pracę w lesie i jej specyfikę oraz wyczerpująco odpowiadał na pytania. Jak się okazało duża grupa uczniów wykazuje żywe zainteresowanie przyrodą, ekosystemem leśnym i pracą w lesie. Gość cierpliwie wyjaśniał i przekazywał bardzo ciekawe informacje m.in. o rzadkich gatunkach zwierząt i roślin, które można obecnie spotkać
w świętokrzyskich kompleksach leśnych. Na koniec zachęcił uczniów do częstego odwiedzania lasu, obserwacji przyrody, a także do swojego leśnictwa, które znajduje się niedaleko naszej szkoły.

Za przeprowadzenie tych ciekawych zajęć podziękowały gościowi organizatorki spotkania panie B. Wanat i M. Szyszko.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny