Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 24-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2297Zadania profilaktyczne na 2020 rok

Ogłoszenie ogólne
2019-12-11

Rada Gminy w Bodzechowie przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

Jednym z zadań będzie finansowanie pomocy psychologicznej w zakresie zdiagnozowania problemów rodzinnych osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu jak również przemocy domowej. Z puli 175 tysięcy złotych przeznaczonej na profilaktykę będą finansowane programy adresowane do uczniów szkół podstawowych, a ukierunkowane na ograniczenie zachowań problemowych, takich jak: używanie alkoholu, narkotyków, wczesne zachowania seksualne, przemoc rówieśników.

- Podobnie jak w latach ubiegłych w okresie wakacyjnym w szkołach w Bodzechowie, Szewna, Sarnówek i Chmielów zostaną zorganizowane półkolonie dla dzieci z programem profilaktycznym.
Dla dzieci w miejscowości Szwarszowice planujemy zorganizować dwutygodniowe półkolonie również z programem profilaktycznym- mówi Władysława Zwolińska, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bodzechowie.

Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych prowadzonych na hali sportowej w Zespole Szkół Publicznych w Szewnie lub na boisku sportowym „ Orlik” w Szewnie to kolejne zadania zapisane w Programie na 2020 rok.

Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień będzie prowadzone również poprzez organizowanie imprez okolicznościowych o charakterze rozrywkowym. Kolejną formą profilaktyki będą wycieczki dla seniorów oraz spotkania integracyjne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny