Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 28-03-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
329Poszukają talentów sportowych

Ogłoszenie ogólne
2019-10-24

Gmina Bodzechów podpisała z Wojewódzkim Szkolnym Klubem Sportowym w Kielcach porozumienie dotyczące realizacji pilotażowego programu „SKAUT”.
Głównym założeniem inicjatywy SKAUT, którego realizacja rozpoczęła się 1 października i potrwa do końca listopada, jest promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz wyszukiwanie wśród nich, uczniów szczególnie uzdolnionych sportowo. Program zakłada stworzenie ogólnopolskiej sieci współpracujących ze sobą skautów – będą to trenerzy, instruktorzy oraz nauczyciele wychowania fizycznego. Wykonując uczniom testy sprawności fizycznej, obserwując ich podczas zajęć wychowania fizycznego, na spotkaniach i zawodach sportowych skauci będą wskazywać dzieci i młodzież uzdolnioną sportowo. Wyniki testów sprawnościowych, wraz z przypisaniem do określonego sportu zostaną umieszczone w Narodowej Bazie Talentów. Testy takie dostarczą również informacji na temat ogólnego stanu kondycji i sprawności fizycznej dzieci.

SKAUT zakłada także ścisłą współpracę pomiędzy środowiskami szkolnymi
a klubami i organizacjami sportowymi oraz wsparcie tych klubów w pozyskiwaniu utalentowanej młodzieży. W związku z tym uczestnicy projektu otrzymają możliwość rozwijania swojego talentu poprzez współpracę z podmiotami działającymi na rzecz rozwoju kultury fizycznej na terenie Polski.
Projekt finansowany ze środków publicznych, a nadzór nad jego realizacją sprawuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Docelowo ma on objąć 1 500 000 uczniów z klas IV-VIII ze wszystkich szkół podstawowych w Polsce.
Do popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Bodzechów, przyczynić się ma również program „Shuttle Time”. Jest to program związany z nauką gry w badmintona, który jak się okazuje pod względem popularności drugiej na świecie dyscypliny sportowej. Wraz z początkiem nowego roku szkolnego w kolejną edycję programu zaangażowały się PSP w Bodzechowie, ZSP w Sarnówku i ZSP w Szewnie.

Biorąc udział w projekcie „Shuttle Time” szkoły otrzymają dofinansowanie na szkolenia nauczycieli, przeprowadzanie zajęć pozalekcyjnych oraz organizację i finansowanie turniejów dla dzieci. Placówki te zostaną też wyposażone w niezbędny sprzęt sportowy tzw. „sety sprzętowe”. Do każdej z placówek trafi 16 rakiet, 24 lotki, cztery siatki, torba lub słupki.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny