Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 28-03-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
333Gmina inwestuje w drogi

Ogłoszenie ogólne
2019-10-18

Jeszcze w tym roku na terenie Gminy Bodzechów zostanie wyremontowanych kilka odcinków dróg. W poprawę infrastruktury samorząd zainwestuje ponad 900 tysięcy złotych.

Na remonty i odbudowę infrastruktury zniszczonej na skutek klęsk żywiołowych, Gmina otrzymała dofinansowanie do dwóch zadań. Pierwsze realizowane jest w miejscowości Szwarszowice. Na odcinku 300 metrów kładziona jest nawierzchnia asfaltowa o szerokości 3 metrów wraz z obustronnym poboczem.

Remont ma zostać ukończony w połowie listopada. Wartość zadania to
39 704,40 zł, z czego 80 procent kosztów stanowi dofinansowanie z budżetu państwa.

Również w ramach „powodziówek” wykonywany jest remont półkilometrowego odcinka drogi w Szwarszowicach. Tam będzie nowy asfalt wraz z poboczami. Prace w Szwarszowicach mają kosztować 69 319,11 zł, a ich zakończenie zaplanowano na połowę listopada.

Kolejne zadanie realizowane jest w Broniszowicach.
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w tej miejscowości prowadzona jest na odcinku 510 metrów i polega na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o szerokości 3 metrów, poboczy z kruszywa po obu stronach jezdni. Remont drogi w Broniszowicach będzie kosztował 124 268 zł i zakończy się na początku listopada. Do tej inwestycji dostaliśmy 50-procentowe dofinansowanie- informuje wójt Jerzy Murzyn.

Ze wsparciem środków Funduszu Dróg Samorządowych poprawiany jest stan nawierzchni drogi w Sudole. W tej miejscowości na długości 245 metrów położona zostanie warstwa wiążąca o grubości 4cm, warstwa ścieralna o grubości 3cm i szerokości 6 m, kruszywem uzupełnione będą pobocza. Zadanie obejmuje odtworzenie rowów odwadniających i wymianę umocnienia skosów płytami ażurowymi, remont istniejących zjazdów poprzez wymianę przepustów i wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej. Termin realizacji upływa pod koniec listopada, a całość prac kosztuje 156 859,39 zł, przy czym 60 procent kosztów będzie pokryte z otrzymanego dofinansowania.

Trwająca przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowa Dębowa Wola jest dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Modernizacja odcinak o długości 865m polegająca na uzupełnieniu istniejącej podbudowy drogi wraz z jej wyrównaniem warstwą kruszywa, wykonaniu warstwy wiążącej


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny