Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 15-12-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
4905Nowe kilometry sieci kanalizacyjnej

Ogłoszenie ogólne
2019-08-06

Do ubiegłego roku Gmina Bodzechów posiadała 76 km sieci kanalizacyjnej. W okresie najbliższych kilku lat liczba ta ulegnie podwojeniu. W ubiegłym roku została podłączona miejscowość Magonie, gdzie sieć kanalizacyjna posiada długość około 6 km. W tym roku oddawana jest sieć kanalizacyjna w miejscowościach Sudół o długości prawie 4 km oraz Miłków i Jędrzejów o długości około 19 km. Zaś do 2022 roku w gminnej sieci kanalizacyjnej znajdą się posesje z miejscowości Mychów i Kolonia Mychów.

Budowa nowych odcinków kanalizacji wiąże się z rozwojem infrastruktury przesyłowej. Do ubiegłego roku w gminie pracowało 38 przepompowni kanalizacyjnych. W ostatnim czasie przybyła kolejna w Magoniach, a następne 3 będą w Sudole i 7 w miejscowościach Sarnówek oraz Dębowe Wole.
- Taka liczba przepompowni wymaga systemu dozoru, który został zapewniony na etapie projektowania. W bazie zlokalizowanej w Szewnie mamy na bieżąco informacje, jak przebiega praca urządzeń w terenie. W razie wstępowania braków zasilania, braku drożności kanalizacji zachodzi konieczność szybkiego działania- mówi Tadeusz Ciepliński, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Bodzechów.

Przyłączanie nowych miejscowości do kanalizacji, wiąże się z zakupem dodatkowego sprzętu do konserwacji i udrażniania sieci. Konieczne będzie również rozbudowanie bazy referatu komunalnego. W planach jest dostosowanie kolejnego budynku na bazie dla potrzeb prowadzonej działalności, w którym mają być między innymi pomieszczenia socjalne dla pracowników. Główny budynek jest po gruntownym remoncie, z zainstalowanymi panelami fotowoltaicznymi i pompami ciepła do ogrzewania, powoli robi się za ciasny.

- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wymusza zakupy kolejnego sprzętu do jej obsługi. To z kolei wiąże się z koniecznością dostosowania zatrudnienia do potrzeb, uwzględniających wymagania odnośnie kwalifikacji pracowników. Coraz więcej wkrada się automatyki do naszej infrastruktury technicznej, co również określa potrzeby dotyczące kwalifikacji pracowników. Być może trzeba będzie wprowadzić pracę trzyzmianową w zakresie dozoru pracy sieci. Obecnie nadzór jest realizowany poprzez dyżurnych hydraulików „pod telefonem”, a na bazie dostępny jest pracownik ochrony, który przez 24godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przyjmuje zgłoszenia o awariach. Dozoruje również pracę systemu monitorującego. Jednak w przypadku zwiększania się ilości przepompowni i podwojenia długość sieci, konieczne będzie zorganizowanie całodobowego pogotowia wodno-kanalizacyjnego- wyjaśnia Tadeusz Ciepliński.

Specyficzny układ Gminy Bodzechów, która z trzech stron otacza Ostrowiec Św. powoduje, że rozbudowa kanalizacji odbywa się gwiaździście.

Mimo rozległej sieci kanalizacyjnej, Gmina nie posiada własnej oczyszczalni ścieków. Nieczystości w większości odprowadzane są do oczyszczalni w Ostrowcu Św.,jedynie z Magoni ścieki odprowadzane są do oczyszczalni w gminie Bałtów.

- W związku z tym musimy spełniać określone parametry ścieków, które oddajemy. Jeżeli przekraczają, jesteśmy zobligowani do dokonywania opłat za przekroczenia. Staramy się mieć wpływ na zagniwanie ścieków w kanalizacji, co występuje wtedy, gdy przebywają dłużej niż 6 godzin. Stąd stosujemy na przykład napowietrzanie ścieków na odcinkach tłocznych kanałów kanalizacyjnych. Również na niektórych przepompowniach będziemy wprowadzali rozwiązania, aby ścieki były napowietrzane na bieżąco. Absolutnym novum będą przepompownie pneumatyczne. Od hydraulicznych różnią się tym, że nie posiadają pomp. Przepompownie przepompowują ścieki pod ciśnieniem sprężonego powietrza, które wypychane są przez systematycznie opróżniany kanał tłoczący. Liczymy, że nowe przepompownie pneumatyczne pozwolą na poprawienie jakości ścieków, ponieważ odcinki sieci wydłużają się, oddalają od oczyszczani, a czas przebywania nieczystości też się wydłuża-uważa dyrektor Tadeusz Ciepliński.

Przy okazji apelujemy do mieszkańców, by przywiązywali wagę do tego, co trafia do kanalizacji. Nie można wrzucać do niej odpadów, popiołu, obierek z warzyw, nie mówiąc już o częściach garderoby. To zatyka sieć i powoduje awarie.

Kanalizacja niewątpliwie wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców. Po woli kończą się sytuacje z wypompowywaniem szamba na zewnątrz. Korzystanie przez Gminę ze środków unijnych, poprawia standardy życia. Na uwagę zasługuje również pomoc samorządu dla tych, którzy decydują się na podłączanie swoich posesji do gminnej kanalizacji. Rada Gminy przyjęła program, zgodnie z którym Gmina udziela pomocy finansowej w realizacji przyłączy, choć według ustawy koszt leży po stronie mieszkańców. I tak, jeżeli przyłącze jest dłuższe niż 10 metrów, wówczas jest w całości sfinansowane przez Gminę. W przypadku przyłącza o długości do 10 metrów, dofinansowanie przysługuje w kwocie 50 złotych za metr.

Obecnie realizowany jest trzeci etap kanalizacji Gminy Bodzechów, dofinasowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego samorząd otrzymał 85 procent pokrycia kosztów inwestycji. Zgodnie z umową, do 2022 roku podłączonych do sieci ma być prawie 3 tysiące mieszkańców. Poza wspomnianymi wsiami: Jędrzejów, Sudół, Miłków, Podszkodzie i Szyby, sieć kanalizacyjna objęła Wólkę Bodzechowską, Przyborów, Sarnówek, Dębową Wolę, Mychów Wieś, Mychów Kolonię. W zamyśle jest podłączanie nowych budynków oraz tych, które do tej pory z różnych powodów nie zostały włączone do sieci gminnej odprowadzającej nieczystości.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny