Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 19-10-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1385Pomoc dla rodzin po nawałnicy

Ogłoszenie ogólne
2019-07-05

Obfite opady deszczu połączone z porywistymi wiatrami, które nawiedziły na początku lipca teren Gminy Bodzechów, wyrządził wiele szkód. Szczególnie dał się we znaki w Bodzechowie, gdzie wiatr zerwał pokrycie domu, pozbawiając siedmioosobową rodzinę dachu nad głową. Przez kilka godzin prądu nie mieli mieszkańcy Szewny. Władze Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zadbały, aby wsparcie poszkodowanym rodzinom została udzielona bez zbędnej zwłoki. Z pomocą jak zawsze w takich sytuacjach pospieszyli również druhowie z OSP, którzy usuwali drobniejsze szkody.
- Zasiłki celowe otrzymało osiem rodzin, w wysokości od 3 do 6 tysięcy złotych. Ogólna kwota przyznanego wsparcia to 35 tysięcy złotych- mówi Władysława Zwolińska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie.

W myśl obowiązujących przepisów, w uzasadnionych przypadkach samorząd gminy może udzielić pomocy.

Takie wsparcie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w formie zasiłków celowych dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, udzielana jest na podstawie art.39 ust.1 i 2 oraz art.40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Pomoc może być przyznawana niezależnie od kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust.1 wspomnianej ustawy. Wsparcie finansowe przeznaczone jest na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który został uszkodzony w wyniku powodzi, podtopień, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych lub osunięć ziemi.

Wysokość pomocy na remont budynku mieszkalnego to maksymalnie 20 tysięcy złotych, jednak kwota nie może przekroczyć wysokości szkód wyrządzonych zdarzeniem klęskowym. Na osobach, które otrzymały wsparcie ciąży obowiązek przedstawienia faktur lub rachunków potwierdzających poniesienie wydatków związanych z remontem lub odbudową budynku mieszkalnego.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny