STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 05-03-2021r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
10359Informacja dotycz?ca wyboru ?awnikw na kadencj? 2020-2023

Ogoszenie oglne
2019-06-14

W zwizku z upywem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji awnikw orzekajcych w sprawach rozpoznawanych w Sdzie Rejonowym w Ostrowcu witokrzyskim i Sdzie Okrgowym w Kielcach Prezes Sdu Okrgowego w Kielcach zwrci si do Rady Gminy Bodzechw z prob o dokonanie naboru kandydatw na awnikw:

- Do Sdu Rejonowego w Ostrowcu witokrzyskim 4 awnikw w tym 2 awnikw do orzekania z zakresu prawa pracy.

Ustawa prawo o ustroju sdw powszechnych stanowi, z awnikiem moe by wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z peni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukoczy 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi dziaalno gospodarcz lub mieszka w miejscu kandydowania od roku;
5) nie przekroczy 70 lat;
6) jest zdolny, ze wzgldu na stan zdrowia, do penienia obowizkw awnika;
7) posiada co najmniej wyksztacenie rednie lub rednie branowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy awnikiem powinna by wybrana osoba wykazujca szczegln znajomo spraw technicznych

awnikami nie mog by:

1) osoby zatrudnione w sdach powszechnych i innych sdach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzce w skad organw, od ktrych orzeczenia mona da skierowania sprawy na drog postpowania sdowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujce stanowiska zwizane ze ciganiem przestpstw i wykrocze;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) onierze w czynnej subie wojskowej;
8) funkcjonariusze Suby Wiziennej;
9) radni gminy, powiatu i wojewdztwa.
Nie mona by awnikiem jednoczenie w wicej ni jednym sdzie.

Kandydatw na awnikw mog zgasza radom gmin prezesi waciwych sdw, stowarzyszenie, inne organizacje spoeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisw prawa, z wyczeniem partii politycznych, oraz co najmniej pidziesiciu obywateli majcych czynne prawo wyborcze, zamieszkujcych stale na terenie gminy dokonujcej wyboru.

Termin zgaszania kandydatw na awnikw upywa 30 czerwca 2019 roku.
Zgoszenia kandydatw, ktre wpyny do rady gminy po upywie tego terminu, a take zgoszenia, ktre nie speniaj wymaga formalnych, pozostawia si bez dalszego biegu.
Przywrcenie terminu do zgoszenia kandydatw jest niedopuszczalne.

Zgaszanie kandydatw na awnikw dokonuje si na karcie zgoszenia, do ktrej kandydat ma obowizek doczy dokumenty, a ktre powinny by opatrzone dat nie wczeniejsz ni 30 dni przed dniem zgoszenia:

1) informacj z Krajowego Rejestru Karnego dotyczc zgaszanej osoby;
2) owiadczenie kandydata, e nie jest prowadzone przeciwko niemu postpowanie o przestpstwo cigane z oskarenia publicznego lub przestpstwo skarbowe;
3) owiadczenie kandydata, e nie jest lub nie by pozbawiony wadzy rodzicielskiej, a take, e wadza rodzicielska nie zostaa mu ograniczona ani zawieszona;
4) zawiadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 27 padziernika 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzajce brak przeciwwskaza do wykonywania funkcji awnika;
5) dwa zdjcia zgodne z wymogami stosowanymi przy skadaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgoszenia kandydata na awnika dokonanego na karcie zgoszenia przez stowarzyszenie, inn organizacj spoeczn lub zawodow, zarejestrowan na podstawie przepisw prawa, docza si rwnie aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sdowego albo odpis lub zawiadczenie potwierdzajce wpis do innego waciwego rejestru lub ewidencji dotyczce tej organizacji, opatrzone dat nie wczeniejsz ni 3 miesice przed dniem zgoszenia.

Wybory awnikw odbd si najpniej w padzierniku 2019 roku.

Karty zgosze kandydatw na awnikw mona odbiera, po czym wypenione skada w Sekretariacie Urzdu Gminy Bodzechw, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec witokrzyski w godzinach 7.00-15.00.

Karty dostpne s rwnie na stronie internetowej Urzdu Gminy Bodzechw. http://www.ugb.pl/ oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwoci www.ms.gov.pl
Informacji zwizanych z wyborem awnikw udziela Sekretarz Gminy- tel. 41 265 38 38.

Karta zgoszenia---tutaj---

Lista---tutaj---


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny