Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 24-07-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory uzupełniające

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
8364SONDAŻ RYNKU

Ogłoszenie ogólne
2019-03-28

Gmina Bodzechów zwraca się z zapytaniem o przedstawienie ceny opracowania dokumentacji geodezyjnej polegającej na wykonaniu ustalenia przebiegu granic drogi gminnej.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie mapy oraz ustalenie przebiegu granicy drogi gminnej nr 000204 T składającej się z działek ewidencyjnych nr 167 Kosowice i część działki nr 25/1 w Broniszowicach – odcinek ok 700m.

W/w zadanie obejmuje wykonanie: pomiarów, operatu, mapy i protokołu z ustalenia przebiegu granic, wniesienie dokumentacji do zasobu geodezyjno-kartograficznego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrowcu Św., stabilizacje w terenie punktów granicznych wg zasad określonych w przepisach dot. rozgraniczania nieruchomości.

Dokumentacja powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami i ustawami.
W/w mapy wraz z dokumentacją powinny być wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, w 3 egz.
Pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.10.2019 r.

Zapytanie nie jest wiążące a Gmina Bodzechów zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny.

Propozycje cenowe oraz numer uprawnień zawodowych, numery: PESEL, Regon, NIP, należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem “Propozycje cenowe na prace geodezyjne – ustalenie granic” do dnia 05.04.2019 r. do godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów, 27-400 Ostrowiec Św., ul. Reja 10 pok. 12 – sekretariat.

Szczegółowe informacje dot. przedmiotu zamówienia można uzyskać pod tel. /041/ 265-38-38 lub w pok. nr 20.


Zastępca Wójta
inż. Roman Kaczmarski


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny