STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 02-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
46454Anio?y Dobroci kr??? wok? nas...

Ogoszenie oglne
2019-01-21

W dniu 4 stycznia 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Walentego Stefaskiego w Bodzechowie odbyo si I Bodzechowskie Koldowanie poczone z akcj charytatywn na rzecz adoptowanej przez spoeczno uczniowsk Olive Sagle Banga. Szkoa w Bodzechowie, przy wsppracy z fundacj Adopcja Serca opiekuje si dziewczynk z maej wioski w Kamerunie od 14 lat. Opiekunem Olive i organizatorem caej uroczystoci jest pani Magorzata Szemraj.

Dziki rodkom zbieranym w trakcie szkolnych akcji charytatywnych Olive moe uczszcza do szkoy prowadzonej przez polskiego misjonarza Mirosawa Bujaka. Wysyane pienidze pozwalaj na opacenie caorocznej edukacji dziecka, zakup podrcznikw i przyborw szkolnych oraz zapewnienie jednego posiku. W ramach podzikowania Olive co roku przysya list z podzikowaniami, a fundacja docza wiadectwo szkole dziewczynki i jej aktualne zdjcie.

Na zaproszenie szkoy odpowiedziay wadze gminy Bodzechw, radni, Grupa Kobiet Aktywnych z Wlki Bodzechowskiej, Koo Gospody Wiejskich z Bodzechowa oraz chr parafialny Bel Canto. Przybyli take mieszkacy Bodzechowa oraz uczniowie z rodzicami.

I Bodzechowskie Koldowanie rozpocza barwna parada koldnikw prowadzona przez Juli Warzyck, grajc na skrzypcach oraz Olafa Kit grajcego na akordeonie. Za nimi podali w piknych strojach Maryja z Jzefem i dziecitkiem, Trzej Krlowie, mier, Diabe, yd, pasterze oraz anioy. Barwny korowd ze piewem na ustach oraz z humorystycznymi yczeniami dla uczestnikw imprezy zachwyci wszystkich obecnych i zapocztkowa grupowe i indywidualne wykonania kold.

Przedwiteczne spotkanie umoliwio zebranie kwoty potrzebnej na kontynuacj edukcji Olivki, ale przede wszystkim stao si okazj do zintegrowania mieszkacw we wsplnym piewaniu polskich tradycyjnych kold. Kold „Pjdmy wszyscy do stajenki" zapiewali razem pan dyrektor Konrad elazowski ze swoj crk, z zastpc wjta panem Romanem Kaczmarskim, pani wice-dyrektor Krystyn urek, przewodniczcym Rady Gminy Bodzechw p. Wiesawem Ciskiem oraz radnym Powiatu Ostrowieckiego p. Piotrem Majem. Do wsplnego koldowania dali si namwi rwnie nauczyciele, obsuga szkoy, zaproszone Koa Gospody Wiejskich, chr kocielny oraz ks. Micha Zasowski. Bardzo wzruszajce byy wystpy dzieci z klas 0a i 0b, z klasy IVb, klasy Vb wraz ze swoimi rodzicami, chru szkolnego, harcerzy oraz obecnych uczniw i absolwentw szkoy.

Rodzinna atmosfera, umiechy na buziach dzieci i dorosych oraz wsplne radosne piewanie byy najlepszym dowodem na to, e impreza bardzo si spodobaa. piew sycha byo pewnie w caym Bodzechowie, midzy innymi dziki akustykowi panu Krzysztofowi Fularze, ktry zadba o nagonienie caej imprezy. Wielkie podzikowania nale si take pani Annie Gieras, ktra akompaniowaa dyrekcji, nauczycielom oraz ksidzu w trakcie piewania kold.

Na koniec imprezy pani Magorzata Szemraj, w imieniu swoim i dyrekcji, podzikowaa wszystkim obecnym za liczny udzia, wietn zabaw oraz okazane ciepo, yczliwo i wsparcie. „Dla takich chwil warto y” – powiedziaa.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny