Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2908Sondaż rynku

Ogłoszenie ogólne
2019-01-04

Gmina Bodzechów zwraca się z zapytaniem o przedstawienie ceny wykonania operatów szacunkowych wycen nieruchomości osób prywatnych w celu nabycia na rzecz Gminy Bodzechów pod pompownie ścieków w ramach projektu p.n. ”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – etap III .

Nieruchomości podlegające wycenie:
1) działka nr ewidencyjny 102/1 o powierzchni 0,0080 ha położona w miejscowości Jędrzejów
2) działka nr ewidencyjny 264/2 o powierzchni 0,0086 ha położona w miejscowości Miłków
3) działka nr ewidencyjny 325/1 o powierzchni 0,0075 ha położona w miejscowości Miłków
4) działka nr ewidencyjny 251/1 o powierzchni 0,0077 ha położona w miejscowości Miłków
5) działki nr: 98/1 o powierzchni 0,0163 ha, 98/2 o powierzchni 0,0218 ha położone w msc. Miłków
6) działka nr ewidencyjny 139/1 o powierzchni 0,0045 ha położona w miejscowości Miłków
7) działka nr ewidencyjny 678/8 o powierzchni 0,0133 ha położona w miejscowości Sudół
8) działka nr ewidencyjny 821/43 o powierzchni 0,0098 ha położona w miejscowości Sudół
9) działka nr ewidencyjny 148/1 o powierzchni 0,0132 ha położona w msc. Mychów Kolonia
10) działka nr ewidencyjny 94/1 o powierzchni 0,0104 ha położona w msc. Mychów Kolonia
11) działka nr ewidencyjny 169/1 o powierzchni 0,0089 ha położona w miejscowości Podszkodzie
12) działka nr ewidencyjny 196/9 o powierzchni 0,0149 ha położona w miejscowości Szyby
13) działka nr ewidencyjny 196/7 o powierzchni 0,0101 ha położona w miejscowości Szyby
14) działka nr ewidencyjny 575/3 o powierzchni 0,0031 ha położona w miejscowości Bodzechów
15) działka nr 396 o powierzchni 0,0100 ha położona w miejscowości Sarnówek Duży.
16) działka nr ewidencyjny 639/3 o powierzchni 0,0147 ha położona w miejscowości Sudół
17) działka nr ewidencyjny 174/1 o pow. 0,0094 ha położona w miejscowości Mychów Kolonia

W przypadku zaistnienia potrzeby potwierdzenia aktualności wykonanych operatów szacunkowych, rzeczoznawcy majątkowi w okresie 12 miesięcy od daty ich sporządzenia, potwierdzą ich aktualność bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wyceny nieruchomości powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych.
Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 01.03.2019 r.

Propozycje cenowe oraz numer uprawnień zawodowych, numer: PESEL, REGON, NIP, a także numer decyzji o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Propozycja cenowa na wykonanie wycen nieruchomości osób prywatnych w celu nabycia na rzecz Gminy Bodzechów pod pompownie ścieków w ramach projektu p.n. ”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – etap III ” do dnia 18.01.2019 r. do godziny 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów, 27-400 Ostrowiec Św., ul. Reja 10, pok. 12 – sekretariat.

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w pokoju nr 20 lub tel. 41 265-38-38 wew. 39. Osoba prowadząca sprawę: Radosław Polak.Zastępca Wójta
inż. Roman Kaczmarski


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny