STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 02-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
46584SONDA? RYNKU

Ogoszenie oglne
2019-01-04

Gmina Bodzechw zwraca si z zapytaniem o przedstawienie ceny opracowania dokumentacji geodezyjnej polegajcej na wykonaniu podziau nieruchomoci w celu wydzielenia dziaki na powikszenie drogi gminnej.

Przedmiotem zamwienia jest wykonanie podziau nieruchomoci oznaczonej jako dziaka nr 195/6 o powierzchni 0,6780ha pooona w miejscowoci Denkwek.

W/w zadanie obejmuje wykonanie: wstpnego projektu podziau, mapy z projektem podziau, wniesienie dokumentacji do zasobu geodezyjno-kartograficznego w Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrowcu w., stabilizacje w terenie punktw granicznych wg zasad okrelonych w przepisach dot. rozgraniczania nieruchomoci.

Dokumentacja powinna by zgodna z obowizujcymi przepisami, normami i ustawami.

W/w mapy wraz z dokumentacj powinny by wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktremu maj suy, w 5 egz.

Podany termin wykonania przedmiotu zamwienia: do 28.06.2019 r.

Propozycje cenowe z wyszczeglnieniem ceny jednostkowej za dany podzia oraz numer uprawnie zawodowych, numery: PESEL, Regon, NIP, naley skada w zamknitych kopertach z dopiskiem “Propozycje cenowe na prace geodezyjne” do dnia 18.01.2019 r. do godz. 14.00 w siedzibie Urzdu Gminy Bodzechw, 27-400 Ostrowiec w., ul. Reja 10 pok. 12 – sekretariat.

Szczegowe informacje dot. przedmiotu zamwienia mona uzyska pod tel. /041/ 265-38-38 lub w pok. nr 20.


Zastpca Wjta
in. Roman Kaczmarski


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny