Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 13-10-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
7039ROZEZNANIE RYNKU

Ogłoszenie ogólne
2018-12-13

Ostrowiec Św., dn. 12.12.2018 r.

ROZEZNANIE RYNKU NA WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA USUWANIU, TRANSPORCIE I UTYLIZACJI MARTWYCH ZWIERZĄT POCHODZĄCYCH Z TERENU GMINY BODZECHÓW
w 2019 r.

Urząd Gminy Bodzechów w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesłania wstępnej kalkulacji ceny oferowanej przez Państwa - na usługę z zakresu: USUWANIA, TRANSPORTU I UTYLIZACJI MARTWYCH ZWIERZĄT POCHODZĄCYCH Z TERENU GMINY BODZECHÓW .
W ramach przedstawionej kalkulacji prosimy o wskazanie ceny brutto za jednorazową usługę usunięcia, transportu oraz utylizacji martwego zwierzęcia z terenu Gminy Bodzechów.
Informujemy, że informacja nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ma wyłącznie na celu rozpoznanie rynku firm świadczących w/w usługi.
Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą, który przedstawi propozycję najniższej ceny. Gmina zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny.

Uprzejmie prosimy o przesłanie informacji nie później niż do dnia 20.12.2018 r. na adres e-mail ep@ugb.pl lub na nr fax.; 41-256-54-40
Kontakt telefoniczny 41-265-38-38 wew. 48 – Eliza Misiura
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny