Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 22-08-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory uzupełniające

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
7339Klub „Seniora+” rozpoczyna działalność

Ogłoszenie ogólne
2018-10-25

Od 2 stycznia 2019 roku działalność rozpoczyna Klub „Seniora+”, który jest placówką dziennego
pobytu, położoną w Bodzechowie przy ul. Opatowska 13.

Placówka jest przeznaczona dla 20 seniorów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
życiowo-bytowej. Placówka jest przeznaczona zarówno dla kobiet jak i mężczyzn nieaktywnych
zawodowo w wieku 60+ mieszkających na terenie Gminy Bodzechów.

Zakres świadczonych usług w ramach Klubu „Senior+”
1.Rozpoznanie potrzeb i rozwijanie zainteresowań w środowisku seniorów,
2.Socjalna- ciepły posiłek,
3.Aktywizacja i integracja osób starszych
a) prowadzenie zajęć w ramach terapii zajęciowej, manualnej i ruchowej,
b) organizowaniu spotkań tematycznych
c) organizowaniu wycieczek krajoznawczych i kulturoznawczych
d) organizowaniu działań o charakterze edukacyjnym (np. kursów komputerowych,
językowych)
e) organizowaniu imprez okolicznościowych.
4.Prowadzenie działań w środowisku lokalnym mających na celu, zapobieganie izolacji, seperacji,
marginalizacji ludzi starszych poprzez:
a) organizowanie wsparcia psychicznego i środowiskowego,
b) kreowania wizerunku Seniorów jako osób czynnych społecznie,
c) podejmowanie działań służących budowaniu więzi między pokoleniami oraz promocji
wiedzy, doświadczeń i zainteresowań ludzi w podeszłym wieku
d) rozwijaniu działań o charakterze samopomocowym.

Klub „Senior+” w Bodzechowie jest komórką organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bodzechowie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.
Procedura Rekrutacji Seniorów
1.Ogłoszenie o naborze podawane do wiadomości publicznej.
2.Wypełnienie przez osobę zainteresowaną kwestionariusza zgłoszeniowego i złożenie
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzechowie, z/s w Ostrowcu Św. ul. Reja 10 po
dniu 1 listopada 2018r.
3.Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego poprzez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bodzechowie.
4.Przeanalizowanie przez pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie sytuacji Seniora, w tym: możliwości poniesienia opłat za pobyt w Klubie,
kryterium wieku, stanu rodziny, samotności, warunków bytowych i innych utrudnień oraz
wnioskowanie o przyznanie miejsca w Klubie Senior+
.
5.Wydanie decyzji administracyjnej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bodzechowie.
6.Utworzenie listy rezerwowej z osób oczekujących na przydzielenie miejsca w przypadku
zwolnienia się miejsca w Klubie „Senior+”
Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt Seniora w Klubie „Senior+” oraz warunki jego
funkcjonowania określi Rada Gminy Bodzechów uchwałami.

Informujemy, że osoby zainteresowane pobytem w ww placówce winny składać do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie następujące dokumenty:
1. Wniosek o przyjęcie do Klubu „ Senior+
”.
2. Kwestionariusz osobowy uczestnika Kluby „Senior+”
.
3. Zaświadczenie lekarskie.
Wzory dokumentów, o których mowa powyżej można pobrać ze strony internetowej Urzędu
Gminy Bodzechów oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie, jak również
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzechowie pokój nr 6.

Wypełnione dokumenty można składać osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bodzechowie z/s w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Mikołaja Reja 10 lub przesłać pocztą na
adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Regulamin organizacyjny
1.Kadrę Klubu Senior+
stanowią: 800
-1600
1. Kierownik.
2. Instruktorzy terapii zajęciowej, instruktor terapii zajęciowej- rehabilitant.
3. Opiekunowie.
2.Do podstawowych zadań Klubu Senior+
należy:
1. Rozpoznanie potrzeb i rozwijanie zainteresowań środowiska Seniorów,
2. Aktywizacja i integracja osób starszych poprzez:
a) Prowadzenie zajęć w ramach terapii zajęciowej, manualnej i ruchowej,
b) Organizowanie spotkań tematycznych,
c) Organizowanie wycieczek krajoznawczych i kulturoznawczych,
d) Organizowanie działań o charakterze edukacyjnym (np. kursów komputerowych,
językowych)
e) Organizowanie imprez okolicznościowych.

Załącznik Nr 1 - wniosek.
Załącznik Nr 2 - kwestionariusz osobowy.
Załącznik Nr 3 - zaświadczenie lekarskie.

Wszystkie załączniki w jednym pliku do pobrania
---tutaj---.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny