Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 28-03-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
278OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Ogłoszenie ogólne
2018-10-12

GMINA BODZECHÓW
z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Reja 10 ogłasza przetarg pisemny (zbieranie ofert)

Na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Star 266, rok produkcji 1980, zbiornik na wodę o pojemności 2300 litrów zbiornik paliwa 150l, wyposażony w wyciągarkę z napędem mechanicznym.

Pojazd można oglądać w remizie OSP Jędrzejowice, po uprzednim uzgodnieniu terminu oględzin tel. 510-690-952 lub 508-362-109.

Cena wywoławcza oferowanego do sprzedaży samochodu wynosi 16 000,00 zł ( szesnaście tysięcy złotych).
Wadium w wysokości 1600 zł należy wpłacić przelewem na konto B/S w Ostrowcu Św. 57 8507 0004 2001 0047 6733 0003 lub gotówka w kasie urzędu. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny, jeżeli wadium złożone przez nabywcę było w innej formie niż gotówce, ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia. Wadium przepada jeżeli wybrany przez Gminę oferent uchyli się od zawarcia umowy.

Oferty należy składać do dnia 29.10.2018 r. do godziny 12.00 w Urzędzie Gminy Bodzechów z/s w Ostrowcu Św. ul. M. Reja 10 w sekretariacie pok. nr 12 w zamkniętych kopertach, opatrzonych informacją: „Oferta przetargowa na zakup samochodu pożarniczego.”

Otwarcie nastąpi 29.10.2018 r. o godzinie 12.15 w siedzibie Urzędu.

Termin związania oferta wynosi 30 dni. Bieg związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Osoba wyłoniona w przetargu zostanie wezwana do zapłacenia ceny nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu. Wydanie przedmiotu nastąpi po zapłaceniu kwoty nabycia.
Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali taką samą cenę. Gmina Bodzechów nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Z up. Wójta
inż. Roman Kaczmarski
Zastępca Wójta


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny