Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 17-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1729„WykluczeNIE!”

Ogłoszenie ogólne
2018-09-04

Firma Vision Consulting Sp. z o.o.
„WykluczeNIE!”

Okres realizacji projektu: od 01.07.2018 do 31.03.2019 r.

1 grupa = 12 osób

GRUPA DOCELOWA: osoby zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo (100%), zamieszkałych na terenie woj. świętokrzyskiego z obszarów wiejskich położonych na terenie Obszaru Strategicznej Interwencji (tabela w załączniku), łącznie 60 osób, w tym:
- min. 3 osób niepełnosprawnych
- max. 6 osób (tj. 10%) z wyższym wykształceniem

OSOBA WYKLUCZONA MUSI SPEŁNIAĆ 1 Z PRZESŁANEK:
a. Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniającą co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej.
b. Osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.
c. Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczającą pieczę zastępczą oraz członkiem rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
d. Osoby nieletnie, wobec której zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji
i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
e. Osoby przebywające w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
f. Osoby z niepełnosprawnością.
g. Członkowie rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem
z niepełnosprawnością.
h. Osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
i. Osoby niesamodzielne.
j. Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
k. Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

FORMY WSPARCIA:
1) Diagnoza UP i stworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji – 4h/1UP, tj. 48h/grupa, doradca zawodowy
2) Poradnictwo psychologiczne – 10h/1UP tj. 120h/grupa, psycholog, podwykonawstwo
3) Trening umiejętności życiowych – zajęcia grupowe 10h/grupa, podwykonawstwo
4) Szkolenia - tematyka szkoleń do ustalenia, 80h/grupa, podwykonawstwo
6) Staż – 3 miesiące
7) Pośrednictwo pracy – 6h/UP, tj. 72h/grupa, pośrednik pracy


WSKAŹNIKI REZULTATU

1) liczba osób, które uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu– min. 44 os. (26 K i 44 M), tj. 9 osób w grupie. Jest to zdany egzamin VCC.
2) liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu – min. 26 os. (16 K i 10 M), tj. 5/6 osób
w grupie
3) efektywność zatrudnieniowa – 5 osób w grupie
Osoby które nie podejmą zatrudnienia muszą być osobami poszukującymi pracy – dokumenty potwierdzające to: zarejestrowanie w PUP lub potwierdzenie wysłanych aplikacji i 2 odbytych rozmów
4) efektywność społeczna – 5 osób w grupie. Dokumenty potwierdzające: opinia psychologa/ certyfikaty ukończenia szkoleń/zarejestrowanie w PUP/zaświadczenie o zatrudnieniu/umowa

Ponadto, jeśli takie osoby znajdą się w projekcie:
- efektywność społeczna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób
z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną – 34%
- efektywność zatrudnieniowa dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób
z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną – 12%

STYPENDIUM SZKOLENIOWE: 532 zł
STYPENDIUM STAŻOWE: 997 zł + dodatek dla opiekuna stażysty
ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU: max 100zł miesięcznie przy stażach i max 12zł dziennie przy innych formach wsparcia


Adriana Rybak
504-388-005
adriana.rybak@vision-consulting.pl
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny