STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 28-11-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
42749Og?oszenie o otwartym konkursie ofert na realizacj? zadania publicznego gminy w zakresie pomocy spo?

Ogoszenie oglne
2009-03-20

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej / Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 z pn. zmianami/ w zwizku z uchwa Nr XXVIII/75/2008 Rady Gminy Bodzechw w sprawie przyjcia Programu wsppracy z organizacjami pozarzdowymi oraz innymi podmiotami w zakresie dziaalnoci poytku publicznego
na 2009 rok., informuj o moliwoci skadania ofert na realizacj nastpujcego zadania w zakresie pomocy spoecznej:

I. Rodzaje zada, terminy i warunki ich realizacji.
Rodzaj zadania - „Pozyskiwanie, magazynowanie i bezpatne wydawanie odziey i ywnoci dla osb potrzebujcych”
Termin realizacji - marzec – grudzie 2009r.
Szczegowe warunki realizacji zadania - Odzie gwnie nowa oraz uywana w dobrym stanie przekazywana dla rodzin ubogich na podstawie talonw wydawanych przez GOPS dla rodzin wskazanych przez GOPS. ywno penowartociowa, nie przeterminowana, paczkowana.
Wysoko rodkw przeznaczonych przez Gmin Bodzechw na realizacj zadania w 2009r. - 2.000,- (sownie: dwa tysice zotych)

II. Sposb skadania ofert.
1. Oferta powinna by sporzdzona na druku ktrego wzr stanowi zacznik rozporzdzenia Ministra Polityki Spoecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie okrelenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44 poz. 427).
2. Oferta musi obejmowa cao zadania.
3. Do oferty naley doczy:
1)aktualny odpis z rejestru /wany do 3 miesicy od daty wystawienia/,
2)sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok ,
3)potwierdzon za zgodno z oryginaem kserokopi statutu Organizacji.
4. Wnioski zoone w inny ni opisany sposb lub po terminie nie bd rozpatrywane.

III. Termin i miejsce skadania ofert.
Oferty na realizacje wymienionych zada naley skada w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem: „Oferta na realizacj zadania w zakresie pomocy spoecznej:
Pozyskiwanie, magazynowanie i bezpatne wydawanie odziey i ywnoci dla osb potrzebujcych” osobicie, w Sekretariacie Urzdu Gminy w Bodzechowie, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec w. albo drog pocztow (przesyk kuriersk lub listem poleconym) na w/w adres Urzdu do dnia 20 kwietnia 2009 roku do godziny 15.00

IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
1. Opiniowania ofert dokona Zesp Opiniujcy w skadzie okrelonym zarzdzeniem Wjta Gminy Bodzechw, w dniu 21 kwietnia 2009 roku o godzinie 13.00 w Urzdzie Gminy Bodzechw, pok. Nr 11.
2. Zesp Opiniujcy bdzie opiniowa oferty w nastpujcym trybie:
1) komisyjne otwarcie zoonych ofert,
2) weryfikacja ofert pod ktem formalnym,
3) zapoznanie si z treci zoonych ofert,
4) ocena ofert pod ktem merytorycznym,
5) ocena ofert pod ktem finansowania realizacji zadania – ocena kalkulacji kosztw
6) gosowanie Zespou Opiniujcego nad poszczeglnymi ofertami (wyoniona i przedstawiona Wjtowi Gminy Bodzechw zostanie ta oferta, ktra uzyska najwiksza liczb gosw),
7) Zesp Opiniujcy sporzdzi protok zwile opisujcy przebieg jej prac i wyniki opiniowania ofert,
3. Kryteria stosowane przez Zesp Opiniujcy przy opiniowaniu:
1) zgodno zoonej oferty z wymaganiami konkursowymi – oferty nie odpowiadajce wymogom formalnym nie bd rozpatrywane przez Zesp Opiniujcy,
2) moliwo realizacji zadania przez podmiot – posiadanie odpowiednio przygotowanej kadry, rodkw rzeczowych, warunkw lokalowych i innych,
3) rzetelno przedstawionej kalkulacji kosztw,
4) ocena dotychczasowej wsppracy podmiotu z Gmin Bodzechw, (Organizacja, ktra nie wykonaa lub nienaleycie wykonaa zobowizania wynikajce z umowy dotacji na dany rok, nie moe otrzyma dotacji przez okres 3 kolejnych lat),
5) dotychczasowe dowiadczenia podmiotu w realizacji zada podobnego rodzaju
4. Wjt Gminy Bodzechw dokona wyboru ofert po rozpatrzeniu propozycji Zespou Opiniujcego.
5. Do wszystkich Organizacji skadajcych oferty zostan przesane pisemne powiadomienia o wynikach postpowania wraz z uzasadnieniem wyboru oferty,
6. Informacja o wyborze ofert zostanie zamieszczona na stronach internetowych Urzdu Gminy Bodzechw, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogosze w siedzibie Urzdu Gminy Bodzechw.

V. Warunki przyznawania dotacji:
1. Dotacja zostanie przyznana tej Organizacji, ktrej oferta zostanie wybrana, z zastrzeeniem ust. 4.
2. Umowa o dotacj zostanie zawarta w terminie 21 dni od daty wyboru oferty. Jeeli z przyczyn lecych po stronie Organizacji /w szczeglnoci na skutek niedostarczenia przez Organizacj wymaganych dokumentw/ umowa o dotacj zostanie zawarta w terminie pniejszym, Wjt Gminy Bodzechw moe przyzna dotacj w wysokoci niszej ni wskazana w ofercie – proporcjonalnej do czasokresu faktycznego wykonywania zleconego zadania.
3. Wjt moe, w szczeglnie uzasadnionych przypadkach, dokona wyboru dwch lub wicej ofert dotyczcych realizacji tego samego zadania. W takim przypadku rodki przeznaczone przez Gmin Bodzechw na realizacj tego zadania zostan stosownie podzielone pomidzy dwie lub wicej Organizacji.
4. Wjt Gminy Bodzechw moe, w szczeglnie uzasadnionych przypadkach, odstpi od realizacji zada publicznych okrelonych w niniejszym ogoszeniu, informujc o powyszym Organizacje, ktrych oferty zostay wybrane w postpowaniu konkursowym oraz pozostaych uczestnikw konkursu.

Wjt Gminy Bodzechw
Jerzy Murzyn


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny