STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 11-12-2023r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
60161Nasza szkoła otwiera okno na świat - ZSP w Szewnie

Ogoszenie ogólne
2018-06-04

Nasza szkoa inspiruje, Nasza szkoa motywuje, Nasza szkoa otwiera okno na wiat.

Zesp Szk Publicznych w Szewnie
to miejsce, gdzie twrcza aktywno uczniw spotyka si z rzetelnoci nauczycieli. Miejsce, w ktrym lekcje to nie tylko czas zdobywania wiedzy, ale take przestrze dajca moliwo osobistego rozwoju swoim wychowankom na wielu paszczyznach, a mocne strony szkoy to:
- wieloetapowo ksztacenia – oferta edukacji ju od przedszkola do klasy VIII, dziki czemu dzieci dobrze znaj swoich rwienikw i nauczycieli, czuj si bezpiecznie i pewnie
- wszechstronny rozwj uczniw od przedszkola – placwka dba, aby podopieczni rozwijali swoje pasje i talenty (zajcia jzykowe, matematyczne, przyrodnicze, dziennikarskie, sportowe, teatralne, taneczne, komputerowe). Hitem jest redagowanie przez uczniw gazetek szkolnych „Nasza szkoa jest wesoa” i „Small Reporter”
- baza lokalowa – wszystkie sale s przestronne, jasne i przyjazne uczniom. Kada wyposaona jest
w sprzt multimedialny z dostpem do Internetu. Dziki staraniom najmodszych przedszkolakw, ktrzy zaprojektowali wymarzony plac zabaw i przedstawili plan Wjtowi Gminy Jerzemu Murzynowi, szkoa wzbogaci si o bezpieczne multisensoryczne miejsce do zabawy na wieym powietrzu. Realizacja projektu nastpi do koca czerwca 2018.
- bezpieczestwo – ze wzgldu na du ilo dojedajcych dzieci, szkoa wypracowaa standardy bezpieczestwa: dzieci maj opiek w autobusie podczas przyjazdu do szkoy i odjazdu do domu oraz podczas pobytu w szkole, zapewnione jest bezpieczne przejcie przez ulic, nauczyciele dyuruj na kadej przerwie na terenie caej szkoy.
- wietlica - podczas oczekiwania na zajcia lub po nich uczniowie mog skorzysta ze wietlicy szkolnej, ktrej godziny pracy dostosowane s do oczekiwa rodzicw. wietlica peni funkcj opiekuczo-wychowawcz dla klas 0-IV, ktrzy s podzieleni odpowiednio do wieku. Opiekunki przeprowadzaj ciekawe zajcia (wykonywanie masy plastycznej, robienie saatek), imprezy okolicznociowe (Dzie Maego Chemika, Bal Andrzejkowy), konkursy. wietlica szkolna dziaa w godzinach 6.30 - 16.00.
- stowka szkolna – szkoa oferuje wyywienie dla dzieci przedszkolnych (niadanie, obiad) oraz klas 0 – VIII (obiad). Posiki przygotowuj dowiadczone kucharki wedug norm ywieniowych z dbaoci o domowy smak potraw. Szkoa uczestniczy w programach promujcych zdrowy tryb ycia.
- dwa jzyki obce – nauka jzyka angielskiego prowadzona jest od przedszkola. Od klasy pierwszej dzieci maj nie dwie, a cztery godziny jzyka angielskiego. Dwie dodatkowe godziny przeznaczone s na konwersacje. Dziki czemu dzieci s z jzykiem angielskim za pan brat. Za projekt „Lepiej ni w domu jest tylko w Naszym szewieskim przedszkolu” placwka otrzymaa Europejski znak innowacyjnoci w dziedzinie nauczania i uczenia si jzykw obcych ELL. Organizowane s konkursy plastyczno-jzykowe, szkoa bierze corocznie udzia w konkursie piosenki obcojzycznej
i jest organizatorem Gminnego Konkursu Jzyka Angielskiego, ktry rozgrywany jest na wysokim poziomie. Redagowana jest gazetka anglojzyczna „Small Reporter”. Jzyk niemiecki nauczany jest od klasy IV, a zajcia prowadzone s w taki sposb, aby uczniowie nie mieli problemw w opanowaniu obu jzykw. Dowodem na to jest tegoroczny sukces 14 uczniw, ktrzy przystpili do egzaminu certyfikat A1 uznawanego na caym wiecie i zdali go z wysokimi wynikami w Instytucie Goethego w Krakowie. Ponadto corocznie organizowany jest Dzie Jzyka Niemieckiego, podczas ktrego trzecioklasici mog zaznajomi si z nowym przedmiotem i pozna nauczyciela, ktry czeka na nich w klasie czwartej. W szkole znajduje si pracownia jzykowa dajca moliwo efektywniejszej nauki jzykw, a dzieciom mnstwo zabawy.
- projekty – daj szkole wiksze moliwoci finansowe, a uczniom szersz ofert edukacyjn i rozwojow. Od roku 2005 udao si zrealizowa kilkanacie projektw. Szkoa realizuje pozalekcyjne zajcia z matematyki, jzyka angielskiego czy niemieckiego. W tym roku za spraw projektu unijnego do listy zaj dodatkowych doczyy przedsibiorczo, zajcia matematyczno-szachowe, informatyczne, przyrodnicze oraz koo naukowe z dowiadczeniami. Dwuletni projekt „Kompetencje kluczowe to umiejtnoci nowe!” obejmuje dzieci z caej gminy Bodzechw. Podczas realizacji projektu przewidziano zajcia dla uczniw sabych, zdolnych, ale take dla nauczycieli, ktrzy bd mogli skorzysta ze szkole. Niewielkie grupy uczniw podczas zaj daj komfort zarwno nauczycielowi jak i uczniom, ktrzy otrzymuj pomoc dopasowan typowo do ich potrzeb. Oprcz rozwijania logicznego mylenia oraz umiejtnoci jzykowych projekt przewiduje wycieczki dla uczestnikw. Prowadzenie projektu wspiera GSD Europlus. Uczniowie klas trzecich uczestnicz obecnie w zaciciach nauki pywania w ramach oglnopolskiego projektu ,,Umiem pywa” organizowanego przez Wojewdzki Szkolny Zwizek Sportowy w Kielcach. Zajcia odbywaj si dwa razy w tygodniu zachcajc dzieci do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki i uprawiania zdrowego, aktywnego stylu ycia. Niewtpliwie szkoa idzie duchem czasu i ju od kilku lat organizuje zajcia z robotyki. Od tego roku nauczyciele szkolc si poszerzyli ofert szkoy organizujc zajcia z programowania dla uczniw klas modszych.
- sport – w szkole sport rozwija si bardzo prnie. Kade zawody gminne, i nie tylko, obsadzane s penym zespoem uczniw. ZSP w Szewnie przystpi do programu popularyzacji badmintona wrd modziey „Shuttle Time”. Placwka przy wsparciu Wjta Gminy Bodzechw Jerzego Murzyna, wesza we wspprac z Fundacj Narodowy Badminton. W zakres popularyzacji tej dyscypliny wchodziy liczne dziaania: szkolenia nauczycieli, zajcia pozalekcyjne, turnieje, pozyskanie sprztu sportowego, ale najwaniejszym z nich by udzia dzieci w Narodowych Dniach Badmintona na warszawskim Torwarze.
- innowacje – od 2012 roku realizowane s innowacje pedagogiczne w rnych dziedzinach i na wszystkich poziomach nauczania. Ich celem jest wdraanie nowych rozwia edukacyjnych
i wychowawczych, w taki sposb, aby rozwija moliwoci poznawcze uczniw, ale rwnie aby poda za najnowszymi odkryciami nauki nad uczeniem si i sposobami uczenia.
- plan daltoski – placwka jest jedyn w wojewdztwie, ktra w roku szkolnym 2016/17 rozpocza wdraanie w pracy dydaktyczno-wychowawczej koncepcji pedagogiki planu daltoskiego. Praca ta suy wskazywaniu uczniowi jego mocnych i sabych strony. Dziki temu stwarzane s szanse cigego rozwoju i doskonalenia, redukowane napicie wywoujce stres podczas oceniania. Plan daltoski zyska popularno w placwce w Szewnie, dlatego e umoliwi dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych moliwoci ucznia, wdraa dziecko do polegania na sobie, budzi inicjatyw i samodzielno modziey zarwno w dziaaniu jak i myleniu, wyrabia poczucie odpowiedzialnoci za wykonanie podjtego zadania, zmusza do poszukiwania najlepszych i najprostszych metod pracy.
- ksztatowanie postaw patriotycznych – szkoa przystpuje take do wielu programw i akcji spoecznych. Rozpoczto ju przygotowania do obchodw 100-lecia niepodlegoci, poprzez przystpienie do programu „Niepodlego, wolno, samorzdno”. Prowadzone s „Spotkania
z histori”, czyli apele specjalne, na ktre zapraszani s kombatanci, czonkowie AK. Jednak najwiksz popularnoci cieszy si turniej midzyklasowy na bazie popularnego teleturnieju.
- harcerstwo – w szkole funkcjonuje wietlica Podwrkowa utworzona przez Chorgiew Kieleck Zwizku Harcerstwa Polskiego. Projekt realizowany jest dziki unijnemu wsparciu. Zbirki harcerskie odbywaj si co tydzie i integruj du rzesz modziey z caej szkoy. Podczas zbirek uczestnicy ucz si samodzielnoci, odpowiedzialnoci za siebie i innych, a przede wszystkim pracy zespoowej.
- Samorzd Uczniowski – co roku organizowane s demokratyczne wybory Przewodniczcego Szkoy, a uczniowie wspdecyduj o imprezach, akcjach i wydarzeniach, aby szkoa bya miejscem do zabawy, rozwoju oraz zdobywania dowiadcze take z ich perspektywy. Spotkanie opiekunw
z modzie odbywaj si co miesic. W ten sposb szkoa wzbogaca si o uczniw dobrze zorganizowanych i gotowych do pomocy. Dowodem na to jest utworzenie Koa Wolontaryjnego „Otwarte serca”, ktre ma na swoim koncie udzia w akcji na rzecz Olesia (sprzeda sodkoci, udzia w biegu), symboliczn adopcj wilka i foki, pomoc na rzecz fundacji oraz domu dziecka. Ponadto SU jest organizatorem szkolnego konkursu „Mam talent”, ktry co roku pod koniec czerwca skupia spoeczno uczniowsk i umoliwia pokazanie si na forum szkoy ze swoim talentem muzycznym, tanecznym, gimnastycznym czy wokalnym. Niewtpliwym atutem tej imprezy jest jury, skadajce si z profesjonalistw w zakresie fitness, taca i muzyki przy wsparciu sotysa Szewny Krzysztofa Fulary.
- pomoc psychologiczna i pedagogiczna - dzieci potrzebujce pomocy i szczeglnej opieki mog liczy na wsparcie ze strony nauczycieli, uczestniczc w licznych zespoach wyrwnawczych, zajciach korekcyjno- kompensacyjnych, rewalidacyjnych oraz zajciach indywidualnych
z nauczycielem. W Szkole Podstawowej w Szewnie zatrudniony jest take pedagog, psycholog, logopeda i tyflopedagog, ktrzy su pomoc uczniom i rodzicom
- organizacja ferii zimowych i pkolonii letnich – uczestnictwo w zajciach feryjnych
i pkoloniach jest bezpatne. Organizowane s wyjcia na basen, spacery, wycieczki. Placwka zapewnia dzieciom opiek podczas dni wolnych od zaj dydaktycznych.
- integracja – placwka uczestniczy w yciu lokalnej spoecznoci prezentujc talenty uczniw podczas pikniku rodzinnego, ktry odbywa si z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki. Co roku placwka prezentuje si podczas Jarmarku Wielkanocnego prezentujc witeczne prace plastyczne. Ponadto nauczyciele wsplnie z uczniami i rodzicami przygotowuj wiele imprez klasowych
i szkolnych: wieczorki poezji, wycieczki, ogniska. Do kalendarza szkolnego na stae wpisay si wieczorki poezji przepiknie aranowane przez koo teatralne „Pinokio”. Przy okazji imprez i konkursw szkoa cile wsppracuje z Gminn Bibliotek Publiczn w Szewnie, instytucjami i stowarzyszeniami. Warto wspomnie chociaby o udziale w programach prozdrowotnych we wsppracy z Sanepidem, czy udzia w akcji kibicowania siatkarkom i szczypiornistom we wsppracy z Radiem Ostrowiec. Podczas ostatniego wydarzenia na KSZO szkoa uplasowaa si na 3 miejscu wygrywajc wycieczk, sprzt sportowy i lekcj wf z pikarzem rcznym.
- „Szewnianeczki”- jedyny w Gminie Bodzechw dziecicy szkolny zesp folklorystyczny, ktry istnieje od 2004 roku. Wystpy grupy uwietniaj wszelkie uroczystoci i wydarzenia szkolne, lokalne, ale take powiatowe. Byy chlub szkoy i akcentem tradycji podczas wizyty przyjaci z Ukrainy, gdzie mieci si polska szkol, z ktr placwka w Szewnie wsppracuje organizujc przy ogromnym wsparciu Gminy wizyty nauczycieli i dzieci.

Na stronie internetowej szkoy www.szewnasp.hekko.pl, ktra wygraa konkurs na najciekawsz stron WWW pord szk podstawowych w wojewdztwie witokrzyskim, mona dowiedzie si wicej o dziaalnoci placwki i zapozna si z bogata galeri wydarze i zdj. Haso jakie przywieca szkole to Nasza szkoa inspiruje, Nasza szkoa motywuje, Nasza szkoa otwiera okno na wiat. Wysiki placwki zostay docenione w roku 2016/17, kiedy to przyznano jej nominacj do kolejnego etapu Oglnopolskiego Konkursu o „Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji”.

Zapraszamy do skorzystania z Naszej oferty edukacyjnej. Z Nami nie bdziesz si nudzi. Czekamy na CIEBIE !!!!


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny