STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 03-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
47157„Daj mi w?a?ciwe s?owo i odpowiedni akcent, a Ziemi? porusz? z posad.”

Ogoszenie oglne
2009-03-16

Sowa Joseph Conrada byy mottem, ktre przywiecao obchodom XVII Tygodnia Kultury Jzyka. Kilku nauczycieli PSP im Jana Pawa II w Sarnwku wczajc si w t pikn i przede wszystkim wartociow akcj, przeprowadzio szereg dziaa na terenie szkoy. Inicjatorka p. Alina Pastuszka po konsultacji z innymi opracowaa plan zamierze na cay tydzie i przesaa do CDN w Kielcach.

Poniewa wito jzyka rozpoczynao si tu po wicie Kobiet, p. Wiesawa Sado wraz z uczniami klas V-VI przygotowaa pikne przedstawienie „Ach te kobiety!”.

Sztandarowym zadaniem Tygodnia Kultury Jzyka byy, przeprowadzone w kategoriach klas modszych i starszych, zmagania ortograficzne o miano Szkolnego Mistrza Ortografii. Uczniowie klas I-III na zajciach z p. A. Pastuszk dowiedzieli si, w jaki sposb wydobywaj swj gos, z czego skada si ich aparat mowy, jak go wykorzysta i jak o niego dba. Ponadto uczyli si ze swoimi wychowawcami - p. Grayn Pirkowsk, Magorzat Reginia i p.Agnieszk Papaj, jak przeczyta tekst literacki z rnymi emocjami.

Czwartek by dniem rywalizacji trzech druyn mieszanych z kl. IV-VI w quizie „Wcza” czy moe „wancza”- jak to powiedzie?. P. Wiesawa Sado ze swoimi wychowankami z kl. VI przygotowaa doskona lekcj pogldow dotyczca kultury jzyka i kultury zachowania, zwaszcza w sytuacjach szkolnych. Podczas quizu nauczycielki sprawdziy podstawow wiedz jzykow zarwno uczniw biorcych udzia w konkursie, jak i zgromadzonej publicznoci. Ostatni dzie by prezentem klas starszych dla klas I-III. I przedszkola. Przygotowane przez p. Katarzyn abuszewsk przedstawienie Bajki Jana Brzechwy na scenie pokazao modszym kolegom, co mona zrobi z tekstem literackim. Mamy nadziej, e inscenizacje zachciy do sigania po utwory literackie i opracowania ich na rne sposoby. Przedstawienia stanowiy klamr Tygodnia Kultury Jzyka w szkole. Aby zachci uczniw do propagowania kulturalnego wysawiania si i zachowania, zosta ogoszony konkurs – „Gentelman i Gentelwoman klasy”.

Tego typu akcje s niezwykle wane, gdy przypominaj o piknie jzyka ojczystego i uwiadamiaj uczniw, e nie zawsze wskazane jest siganie po obce sownictwo czy te wtpliwe wzory zachowa. Kady, kto szanuje swj jzyk ojczysty, z pewnoci zastanowi si nad tym, w jaki sposb wyraa siebie, posugujc si poprawn polszczyzn.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny