STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 03-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
47100Ceny dostawy wody i odprowadzania ?ciekw na dotychczasowym poziomie

Ogoszenie oglne
2009-03-16

Informujemy, e przedua si czas obowizywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ciekw przyjtych Uchwa Nr XIX/18/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 Rady Gminy Bodzechw w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ciekw na terenie Gminy Bodzechw, na okres siedemnastu dni do 30 czerwca 2009 r.

W okresie od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. wysoko ceny za odprowadzane cieki obowizujc na terenie Gminy Bodzechw ustala si na:
- 4,15 z za 1 m3 powikszone o naleny podatek VAT
- 1 z opaty abonamentowej powikszone o naleny podatek VAT.
Przy rozliczeniach dla zbiorowego odprowadzania ciekw obowizuje taryfa dwuczonowa skadajca si z:
- ceny wyraonej w z za m3 odebranych ciekw
- stawki abonamentowej, niezalenej od iloci odebranych ciekw, paconej comiesicznie.


Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wod.

Przy rozliczeniach za dostarczon wod dla wszystkich grup odbiorcw usug obowizuje taryfa dwuczonowa skadajca si z:

- ceny wyraonej w zotych za m³ dostarczonej wody oraz
- stawki opaty abonamentowej, nie zalenej od iloci dostarczonej wody, paconej comiesicznie.
Stawka opaty abonamentowej wyraana jest w zotych na odbiorc na miesic i pokrywa koszty utrzymania w gotowoci urzdze wodocigowych, prowadzenia odczytw i rozlicze.

Wysoko cen za dostarczan wod obowizujcych na terenie Gminy Bodzechw w okresie od 1 maja 2009 r. do 30 kwietnia 2010 r. wprowadzonych uchwa
nr XXX/17/2009

Wicej informacji
---tutaj---.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny