Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-10-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
15753III ?WI?TOKRZYSKA LIGA ZMW

Ogoszenie oglne
2018-05-18

Rusza turniej piki nonej „III witokrzyska Liga ZMW", ktry odbdzie si w terminie 9 czerwca 2018 roku na Stadionie Sportowym w Nowym Korczynie.

25-363 Kielce ul. Wesoa 47/49
tel. (0-41) 361 50 38

Zwizek Modziey Wiejskiej
Rok zaoenia 1928

REGULAMIN ROZGRYWEK PIKI NONEJ
OBOWIAZUJCY PODCZAS „III WITOKRZYSKIEJ LIGI ZMW”


I. ORGANIZATORZY:
witokrzyski Zwizek Modziey Wiejskiej

II. MIEJSCE ROZGRYWEK:
Stadion w Nowym Korczynie przy ulicy Rzeniczej ,28-136 Nowy Korczyn

III. TERMIN:
09 czerwiec 2018 r. /sobota/

IV. CEL IMPREZY:
- upowszechnianie sportu poprzez popularyzacj piki nonej wrd dzieci i modziey
- promocja zdrowego trybu ycia, umoliwienie spdzania wolnego czasu w sposb aktywny i atrakcyjny dla modego pokolenia
- promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej

V. UCZESTNICTWO
1. W turnieju mog uczestniczy druyny reprezentujce kategorie wiekowe:
szkoy gimnazjalne
szkoy ponadgimnazjalne
Do startu w w/w kategoriach maj prawo druyny z wojewdztwa witokrzyskiego:
Uczniowskie Kluby Sportowe, druyny podwrkowe tzw. „dzikie druyny” (zorganizowane, zdorosym opiekunem - speniajce kryteria wiekowe).
2. Zgoszenie druyny do udziau w turnieju nastpuje poprzez zoenie formularza zgoszeniowego, wypenionego i podpisanego przez podmiot zgaszajcy druyn np. szko lub UKS w przypadku druyn szkolnych czy UKS lub w przypadku „dzikich druyn” przez Opiekuna druyny. Opiekunem moe by tylko osoba dorosa (ukoczone 18 lat)
3. Druyny przekazuj swoje zgoszenia do Organizatora na adres:
Zarzd Wojewdztwa witokrzyskiego Zwizku Modziey Wiejskiej RP "Wici"
25-363 Kielce ul. Wesoa 47/49 swietokrzyskie@zmw.pl tel/fax: 41 361 50 38 za pomoc faksu lub skanu.

Zgoszenia druyn bd przyjmowane do 28 maja 2018 r. W przypadku zbyt duej iloci zgosze o uczestnictwie decydowa bdzie data zgoszenia. Organizator powiadomi wszystkich zainteresowanych o uczestnictwie.

4. Druyna moe liczy maksymalnie 10 zawodnikw. W turnieju druyny graj w skadach szecioosobowych: piciu graczy w polu + bramkarz.
Kady biorcy udzia w turnieju zawodnik musi mie przy sobie wan legitymacj szkoln lub w wyjtkowych przypadkach inny dokument potwierdzajcy tosamo zawodnika (ze zdjciem) i dat urodzenia.
5. W trakcie caego turnieju zawodnik moe reprezentowa wycznie jeden zesp.
6. Zawodnicy biorcy udzia w turnieju zobowizani s do posiadania wanych bada lekarskich (lub powiadczenia lekarza na licie startowej druyny) oraz aktualnego ubezpieczenia. Ponadto zawodnicy mog przystpi do rozgrywek tylko po podpisaniu zgody przez rodzicw lub opiekunw na gr w turnieju, a take zgody na wykorzystanie wizerunkw dzieci (zdjcia, filmy) do celw promocyjnych. Podpisane dokumenty winien posiada Trener/Opiekun druyny. Pen odpowiedzialno za posiadanie powyszych dokumentw podczas turnieju ponosi Trener/Opiekun druyny.
7. Kada druyna moe mie max. dwch Trenerw/Opiekunw, ktrzy odpowiadaj za zawodnikw podczas caego turnieju. Opiekun musi posiada, List Startow zawodnikw wedug wzoru stanowicego zacznik do Regulaminu. Opiekun ponosi odpowiedzialno za waciwe zachowanie si zawodnikw oraz osb towarzyszcych podczas pobytu na zawodach.

VI. SYSTEM ROZGRYWEK
1. W zalenoci od liczby druyn, ktre zgosz ch uczestnictwa i przystpi do turnieju system rozgrywek okreli Organizator.
2. Kada druyna zapewnia stroje we wasnym zakresie.
3. Mecze rundy finaowej musz wyoni zwycizc. W przypadku remisu w regulaminowym czasie, zwycizcw wyoni serie rzutw karnych ( najpierw 5, a jeeli te nie przynios rozstrzygnicia - seria „do skutku”- wedug przepisw gry w pik Non- PZPN)
4. Kada druyna otrzyma zawiadomienie zwrotne potwierdzajce uczestnictwo w turnieju.


VII. WARUNKI UDZIAU
1. W rozgrywkach mog uczestniczy reprezentacje szk lub klas, druyny Uczniowskich Klubw Sportowych, jak rwnie tzw. „dzikie druyny” (z dorosym opiekunem).
2. Druyny mog liczy maksymalnie 10 zawodnikw.
3. Zawodnicy mog gra tylko w jednej druynie w cigu caego turnieju.
4. Kada druyna musi mie opiekuna, ktry odpowiada za udzia druyny w rozgrywkach we wszystkich fazach turnieju.
5. W turnieju graj zespoy szecioosobowe – 5 zawodnikw + bramkarz.
6. Mecze 2 x 10 minut + 5 minut przerwy.
7. Regulamin rozgrywek oraz przepisy znajduj si na stronie www.swietokrzyskie.zmw.pl
8. Zgoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z przyjciem zasad i regu zawartych w regulaminie.

VIII. POSTANOWIENIA KOCOWE
1. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisw gry organizator ma prawo:
weryfikacji wyniku meczu;
dyskwalifikacji zawodnika lub druyny z rozgrywek;
2. Osoby biorce udzia w rozgrywkach powinny si podda wczeniej badaniom lekarskim.
3. Organizator nie ponosi adnej odpowiedzialnoci prawnej za wypadki wynikajce z udziau w turnieju osb chorych oraz skutki wypadkw przed, po i w czasie gry.
4. Organizator ma prawo do sprawdzenia tosamoci osb zgoszonych do meczu.
5. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

PRZEPISY GRY
1. Bramka: wymiary 2 x 5 m.
2. Mecze rozgrywane bd pik non o rozmiarze 4.
3. Czas gry: 2 x 10 minut + 5 minutowa przerwa.
4. Zesp liczy max. 10 zawodnikw. Na boisku znajduje si 5 zawodnikw w polu + bramkarz, oraz max. 4 zawodnikw rezerwowych.
5. Zawodnicy mog rozgrywa spotkania w obuwiu pikarskim (lanki, korkotrampki)- obowizuje zakaz gry w korkach wkrcanych metalowych.
6. Bramkarz moe apa pik tylko w polu bramkowym.
7. Rzut od bramki wykonywany jest rk i nog.
8. Rzut z autu wykonywany jest rkoma znad gowy.
9. Pika z rzutu od bramki nie moe bezporednio przekroczy linii rodkowej.
10. Jeeli pika z rzutu od bramki przekroczy bezporednio lini rodkow boiska, to druyna przeciwna wykonuje rzut wolny poredni z linii rodkowej boiska. W tym przypadku nie obowizuje przepis o „prawie korzyci”.
11. Gra bez „spalonego”.
12. Zmiany hokejowe. Podczas zmiany zawodnik moe wej na boisko dopiero wtedy kiedy jego partner z zespou opuci plac gry. Zmiany musz odbywa si przy linii rodkowej boiska, nie dalej ni 3 metry od niej.
13. Podczas wykonywania staych fragmentw gry zawodnicy druyny przeciwnej musz znajdowa si przynajmniej w odlegoci 5 metrw od piki.
14. Rzut karny wykonywany jest z odlegoci 9 metrw od bramki.
15. Pozostae przepisy zgodnie z przepisami PZPN.

PUNKTACJA
Za wygrany mecz druyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., w przypadku poraki 0 pkt.
O kolejnoci miejsc w grupie decyduj:
1. Wiksza liczba zdobytych punktw.
2. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktw przez dwa zespoy decyduj:
a) wynik bezporedniego spotkania,
b) lepsza rnica bramek w caym turnieju,
c) wiksza liczba zdobytych bramek w caym turnieju
3. W przypadku uzyskania rwnej liczby punktw przez wicej ni dwa zespoy przeprowadza si dodatkow punktacj pomocnicz uwzgldniajc wycznie spotkania midzy zainteresowanymi zespoami (tzw. „maa tabela”), kierujc si kolejno zasadami podanymi w punkcie 2. w podpunktach a, b oraz c biorc pod uwag jedynie wyniki spotka pomidzy zainteresowanymi zespoami.

UWAGI ORGANIZACYJNE:
Termin przyjmowania zgosze do 28 maja 2018r.
Koordynator turnieju- Dominika Stycze, tel.: 736914 681

PROJEKT ZOSTA DOFINANSOWANY ZE RODKW SAMORZDU WOJEWDZTWA WITOKRZYSKIEGO W 2018 R.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny