Notice: Undefined index: artykul in /home/ugb/public_html/caly_art/index.php on line 6

Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/ugb/public_html/funkcje/index.php on line 6
Urz±d Gminy Bodzechów - Oficjalny serwis informacyjny

Notice: Undefined index: x in /home/ugb/public_html/funkcje/index.php on line 84
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 06-07-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
8811SONDA? RYNKU

Ogoszenie oglne
2018-04-05

Gmina Bodzechw zwraca si z zapytaniem o przedstawienie ceny opracowania dokumentacji geodezyjnej polegajcej na wykonaniu podziau nieruchomoci w celu wydzielenia dziaki na ktrej zlokalizowana jest pompownia ciekw.
Przedmiotem zamwienia jest wykonanie podziau nieruchomoci oznaczonej jako dziaka nr 220 o powierzchni 0,2900 ha pooona w miejscowoci Godzielin.

W/w zadanie obejmuje wykonanie: wstpnego projektu podziau, mapy z projektem podziau, wniesienie dokumentacji do zasobu geodezyjno-kartograficznego w Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrowcu w., stabilizacje w terenie punktw granicznych wg zasad okrelonych w przepisach dot. rozgraniczania nieruchomoci.

Dokumentacja powinna by zgodna z obowizujcymi przepisami, normami i ustawami.
W/w mapy wraz z dokumentacj powinny by wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktremu maj suy, w 5 egz.
Podany termin wykonania przedmiotu zamwienia: do 30.11.2018 r.

Propozycje cenowe z wyszczeglnieniem ceny jednostkowej za dany podzia oraz numer uprawnie zawodowych, numery: PESEL, Regon, NIP, naley skada w zamknitych kopertach z dopiskiem “Propozycje cenowe na prace geodezyjne” do dnia 13.04.2018 r. do godz. 14.00 w siedzibie Urzdu Gminy Bodzechw, 27-400 Ostrowiec w., ul. Reja 10 pok. 12 – sekretariat.

Szczegowe informacje dot. przedmiotu zamwienia mona uzyska pod tel. /041/ 265-38-38 lub w pok. nr 20.

Zastpca Wjta
in. Roman Kaczmarski


Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny