Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 29-10-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
12958Mo?na ju? zosta? ?o?nierzem Obrony Terytorialnej!

Ogoszenie oglne
2018-04-04

Jeeli jeste osob zdrow, sprawn fizycznie, posiadajc obywatelstwo polskie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe i pragniesz wzi na swoje barki wspodpowiedzialno za bezpieczestwo swoje, swoich bliskich, swojego miasta, wioski, gminy, wojewdztwa i swojej ojczyzny Polski zgo si do najbliszej Wojskowej Komendy Uzupenie (WKU) – tam dowiesz si jak wstpi do 10. witokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Osoba zainteresowana penieniem terytorialnej suby wojskowej - skada wniosek do waciwego wojskowego komendanta uzupenie (WKU). Przychodzc do WKU naley zabra ze sob ksieczk wojskow, dowd osobisty, prawo jazdy, dokumenty powiadczajce wyksztacenie, inne dokumenty potwierdzajce posiadane kwalifikacje, rekomendacje organizacji proobronnych, ktrych jest czonkiem.
Po rejestracji we waciwym WKU oraz zoeniu wniosku ochotnik zgasza si do 10. witokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej w celu zapoznania z przepisami i warunkami suby. Z chwil otrzymania rekomendacji, ochotnicy kierowani s do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia a osoby, ktre dotychczas nie posiaday orzeczenia kategorii zdrowia zgaszaj si do wojskowej komisji lekarskiej.
Suba w 101 kieleckim batalionie lekkiej piechoty jest doskonaym sposobem na samorealizacj i rozwj zawodowy. Ksztatuje takie wartoci jak: odpowiedzialno, samodyscyplin, szacunek dla Pastwa i symboli narodowych oraz dla wartoci chrzecijaskich, ktre s podstaw naszej tradycji.
Wikszo kandydatw na onierzy OT skorzysta ze szkolenia podstawowego (16 dni), ktre przeprowadzimy we wrzeniu 2018 roku w dniach
08-23. Osiem dni po wcieleniu do kandydatw ktrzy nie zoyli jeszcze przysigi docz do nich ochotnicy, ktrzy s ju onierzami rezerwy po zoonej przysidze wojskowej i odbytym przeszkoleniu wojskowym. 23 wrzenia br. witokrzyscy terytorialsi zo przysig wojskow, pierwsz na ziemi witokrzyskiej.
Wojskowe Komendy Uzupenie w Kielcach, Busku Zdroju i Sandomierzu cay czas przyjmuj wnioski od ochotnikw do terytorialnej suby wojskowej. Blisze informacje mona uzyska w siedzibach komend, telefonicznie oraz na plakatach informacyjnych na tablicy ogosze.

Informacje dotyczce Terytorialnej Suby Wojskowej mona take uzyska na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej w zakadce Obrona Terytorialna oraz na stronie www.terytorialsi.wp.mil.pl.

NIE STJ OBOK! BD JEDNYM Z NAS!


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny