Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 29-10-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
12926Informacja o zmianie prawa wodnego

Ogoszenie oglne
2018-03-28

Ostrowiec w., dn. 28.03.2018 r.
Szanowni Mieszkacy i Przedsibiorcy Gminy Bodzechw
W dniu 1 stycznia 2018 r. wesza w ycie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzajca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian naley wprowadzenie opaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakada na Wjta obowizek zwizany z poborem opat za usugi wodne zwizane ze zmniejszeniem retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomoci o powierzchni powyej 3500 m2 (tj. 35 arw) robt lub obiektw budowlanych trwale zwizanych z gruntem, majcych wpyw na zmniejszenie tej retencji przez wyczenie wicej ni 70 % powierzchni nieruchomoci z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujtych w systemy kanalizacji otwartej lub zamknitej (art. 269 ust. 1 pkt. 1 cytowanej ustawy Prawo Wodne). Oznacza to, e opacie bdzie podlega powierzchnia dziaki wikszej ni 35 arw, ktra zostaa zabudowana trwale (w sposb uniemoliwiajcy naturaln retencj wd opadowych, lub inaczej - poprzez wyczenie tej powierzchni z powierzchni biologicznie czynnej) na co najmniej 70% i wicej powierzchni.
Zgodnie z wprowadzonymi w tym zakresie regulacjami, wysoko opaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej ustala trzeba bdzie jako iloczyn jednostkowej stawki opaty, wyraonej w m2 wielkoci utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyraonego w latach, uwzgldniajc przy tym okres rozliczeniowy wynoszcy kwarta.

Jednostkowe stawki opat za usugi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opat za usugi wodne wynosz:
1) bez urzdze do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale zwizanych z gruntem – 0,50 z za 1 m2 na 1 rok;
2) z urzdzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemnoci:
a) do 10% odpywu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale zwizanych z gruntem – 0,30 z za 1 m2 na 1 rok,
b) od 10 do 30% odpywu rocznego z obszarw uszczelnionych trwale zwizanych z gruntem – 0,15 z za 1 m2 na 1 rok,
c) powyej 30% odpywu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale zwizanych z gruntem – 0,05 z za 1 m2 na 1 rok.

Dochd z opat w 90 % bdzie stanowi wpywy budetu pastwa, a w 10 % budetu gminy.
Osoby zobowizane do uiszczenia opaty zostan powiadomione pisemnie, przy czym informacja bdzie zawieraa wysokoci opaty, sposb naliczenia, terminy patnoci, moliwoci zoenia reklamacji.

Opat za ww. usug, ustalon w przekazanej przez Wjta informacji, podmiot obowizany wnosi bdzie na rachunek bankowy urzdu gminy w terminie 14 dni od dorczenia informacji. W przypadku braku nalenej wpaty Wjt bdzie mia obowizek okreli wysoko tej opaty w drodze decyzji administracyjnej. Podkreli trzeba, i ewentualne zaskarenie ww. decyzji nie wstrzyma jej wykonania. Oznacza to, e skarga na decyzj nie odsunie w czasie obowizku dokonania zapaty przez podmiot zobowizany, w wysokoci okrelonej t decyzj, a brak nalenej opaty, bez wzgldu na fakt zoenia skargi do sdu, umoliwi wszczcie egzekucji opaty.

Przyjte w nowym prawie wodnym rozwizania przewiduj, i podmiot, ktry nie zgodzi si z wysokoci opaty wyliczonej przez Wjta oraz przedstawionej w przekazanej mu informacji, bdzie mia moliwo zoenia do Wjta stosownej reklamacji. W myl przyjtych rozwiza, reklamacja przysugiwa bdzie tylko raz w okresie rozliczeniowym (a zatem raz na kwarta). Podobnie jak w przypadku zoenia ewentualnej skargi od ww. decyzji, zoenie reklamacji nie wstrzyma jednak obowizku uiszczenia wyliczonej przez organ opaty.
Zadaniem Wjta bdzie rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W razie uznania przez Wjta e zoona reklamacja jest zasadna, kolejnym zadaniem bdzie przekazanie podmiotowi zobowizanemu do ponoszenia opaty, nowej informacji okrelajcej wysoko opaty. Konsekwencj uznania zasadnoci zoonej reklamacji bdzie take konieczno dokonania zwrotu rnicy midzy wysokoci wniesionej ju opaty, a wysokoci opaty wynikajcej z nowej informacji.

W sytuacji gdy reklamacja jednak nie zostanie uznana, obowizkiem Wjta bdzie okrelenie wysokoci opaty w drodze stosownej decyzji administracyjnej. Decyzja taka, na obowizujcych zasadach bdzie moga zosta zaskarona do sdu administracyjnego, z tym e i w tym wypadku zoenie skargi nie wstrzyma wykonania decyzji (koniecznoci dokonania opaty).

Wobec powyszego informujemy osoby wadajce nieruchomoci o powierzchni powyej 3500 m2, ktre zabudoway swoj dziak w co najmniej 70%, o obowizku przedstawienia danych dotyczcych wielkoci utraconej powierzchni biologicznie czynnej Wjtowi Gminy Bodzechw w terminie do 13 kwietnia 2018r. - wypeniajc stosowne owiadczenie. Owiadczenie naley zoy w Urzdzie Gminy Bodzechw w Ostrowcu w., ul. M. Reja 10 , pokj nr 12 - sekretariat., lub wysa poczt na adres Urzdu: ul. Mikoaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec w.,

Owiadczenie do pobrania (.pdf):
---tutaj---.

Owiadczenie do pobrania (.doc):
---tutaj---.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny