STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 02-10-2023r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
57217Przebudowa i remont drogi gminnej Nr 000213T Magonie i Remont przepustu w ciągu drogi wew. nr ew.212

Ogoszenie ogólne
2009-03-06

Ostrowiec witokrzyski: Zadanie 1: Przebudowa i remont drogi gminnej Nr 000213T Magonie przez wie w miejscowociach Magonie i Maksymilianw (w ramach programu- Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych 2008-2011) Zadanie 2: Remont przepustu w cigu drogi wewntrznej nr ew. 212 w miejscowoci Godzielin
Numer ogoszenia: 49396 - 2009; data zamieszczenia: 04.03.2009
OGOSZENIE O ZAMWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogoszenia: obowizkowe.
Ogoszenie dotyczy: zamwienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bodzechw , ul. Mikoaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec witokrzyski, woj. witokrzyskie, tel. 041 2653838, faks 041 2651038.
• Adres strony internetowej zamawiajcego: www.ugb.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: Administracja samorzdowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMWIENIA
II.1) OKRELENIE PRZEDMIOTU ZAMWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamwieniu przez zamawiajcego: Zadanie 1: Przebudowa i remont drogi gminnej Nr 000213T Magonie przez wie w miejscowociach Magonie i Maksymilianw (w ramach programu- Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych 2008-2011) Zadanie 2: Remont przepustu w cigu drogi wewntrznej nr ew. 212 w miejscowoci Godzielin.
II.1.2) Rodzaj zamwienia: roboty budowlane.
II.1.3) Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamwienia: roboty ziemne, podbudowy, wykonanie nawierzchni, roboty mostowe.
II.1.4) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 45.23.31.40-2, 45.22.11.11-3.
II.1.5) Czy dopuszcza si zoenie oferty czciowej: tak, liczba czci: 2.
II.1.6) Czy dopuszcza si zoenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje si udzielenie zamwie uzupeniajcych: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZCE ZAMWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAU
• Opis warunkw udziau w postpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speniania tych warunkw: W przetargu mog wzi udzia wykonawcy nie wykluczeni z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz speniajcy warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy, ktrzy zo formularz ofertowy wraz z zacznikami Spenienie opisanych warunkw oceniane bdzie przez Zamawiajcego wg formuy spenia/nie spenia na podstawie owiadczenia o spenianiu warunkw udziau w postpowaniu ( zacznik Nr 3 do SIWZ) oraz zaczonych dokumentw..
• Informacja o owiadczeniach i dokumentach, jakie maj dostarczy wykonawcy w celu potwierdzenia speniania warunkw udziau w postpowaniu: 1. Owiadczenie o spenianiu warunkw udziau w postpowaniu , tj. warunkw zawartych w art.22 ust.1 ustawy ( zacznik Nr 3 do SIWZ ) 2. Aktualny odpis z waciwego rejestru albo aktualne zawiadczenie o wpisie do ewidencji dziaalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub zgoszenia do ewidencji dziaalnoci gospodarczej, wystawionego nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert 3. Aktualne zawiadczenie waciwego naczelnika urzdu skarbowego oraz waciwego oddziau Zakadu Ubezpiecze Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego potwierdzajcych odpowiednio, e Wykonawca nie zalega z opacaniem podatkw, opat oraz skadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoeczne, lub zawiadcze, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu - wystawionych nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania ofert. 4. Wykaz obejmujcy wykonanie co najmniej dwch robt budowlanych w okresie ostatnich piciu lat przed dniem wszczcia postpowania o udzielenie zamwienia, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krtszy - w tym okresie, odpowiadajcych swoim rodzajem i wartoci robotom budowlanym stanowicym przedmiot zamwienia, z podaniem ich wartoci, oraz daty i miejsca wykonania oraz zaczeniem dokumentw potwierdzajcych, e roboty te zostay wykonane naleycie 5. Wykaz osb, ktrymi dysponuje lub bdzie dysponowa wykonawca i ktre bd uczestniczy w wykonywaniu zamwienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, dowiadczenia i wyksztacenia niezbdnych do wykonania zamwienia, a take zakresu wykonywanych przez nie czynnoci 5a. pisemne zobowizanie innych podmiotw do udostpnienia osb zdolnych do wykonania zamwienia, jeeli w wykazie, o ktrym mowa w pkt 5 wykonawca wskaza osoby, ktrymi bdzie dysponowa 6. Informacja na temat liczebnoci personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia dziaalnoci jest krtszy- w tym okresie oraz dokumenty stwierdzajce, e kierownik budowy posiada wymagane uprawnienia do kierowania robotami drogowymi a do zadania nr 2 uprawnienia do kierowania robotami drogowo-mostowymi. 7. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajcy, e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaalnoci.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnisza cena.
IV.2.2) Wykorzystana bdzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na ktrej dostpna jest specyfikacja istotnych warunkw zamwienia: www.bodzechow.bip.net.pl.
Specyfikacj istotnych warunkw zamwienia mona uzyska pod adresem: Urzd Gminy Bodzechw ul. Reja 10, Ostrowiec w..
IV.3.4) Termin skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu lub ofert: 26.03.2009 godzina 10:00, miejsce: Urzd Gminy Bodzechw ul. Reja 10 w Ostrowcu witokrzyskim pokj nr 12 (sekretariat).
IV.3.5) Termin zwizania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skadania ofert).
ZACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZCE OFERT CZʦCIOWYCH
CZʦ Nr: 1 NAZWA: Przebudowa i remont drogi gminnej Nr 000213T Magonie przez wie w miejscowociach Magonie i Maksymilianw (w ramach programu- Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych 2008-2011).
• 1) Krtki opis ze wskazaniem wielkoci lub zakresu zamwienia: remont i przebudowa drogi gminnej o dugoci 720mb w miejscowoci Magonie i Maksymilianw.
• 2) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 45.23.31.40-2.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakoczenie: 30.06.2009.
• 4) Kryteria oceny ofert: najnisza cena.

CZʦ Nr: 2 NAZWA: Remont przepustu w cigu drogi wewntrznej nr ew. 212 w miejscowoci Godzielin.
• 1) Krtki opis ze wskazaniem wielkoci lub zakresu zamwienia: remontu przepustu pytowego w cigu drogi wewntrznej o nr ewid. 212 w m. Godzielin.
• 2) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 45.22.11.11-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakoczenie: 30.09.2009.
• 4) Kryteria oceny ofert: najnisza cena.


Pena specyfikacja oraz zaczniki dostpne na stronie
http://www.bodzechow.bip.net.pl/?c=179


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny