STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 11-12-2023r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
60151Ogłoszenie o naborze wniosków!

Ogoszenie ogólne
2018-02-06

Urzd Gminy Bodzechw ogasza nabr wnioskw o przyznanie dotacji celowej w 2018 roku na dofinansowanie kosztw inwestycji z zakresu ochrony rodowiska polegajcej na wymianie pokrycia dachowego zawierajcego azbest w czci dotyczcej odbioru wywozu i utylizacji eternitu z nieruchomoci pooonych na terenie Gminy Bodzechw do ktrych prawo posiadaj osoby fizyczne.

Termin przyjmowania Wnioskw – do dnia 30 marca 2018 r.

Wnioski mona skada w siedzibie Urzdu Gminy Bodzechw z/s ul. Mikoaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec witokrzyski - w sekretariacie Urzdu, oraz w pokoju nr 22, lub przesa poczt na w/w adres.

Wniosek o przyznanie dotacji mona pobra w Urzdzie Gminy Bodzechw pokj nr 22, lub na stronie internetowej Urzdu Gminy Bodzechw www.ugb.pl – w zakadce formularze i wnioski.

Dotacja celowa bdzie udzielana na rzecz osb fizycznych ktrych nieruchomo pooona jest na terenie Gminy Bodzechw (i nie jest wykorzystywana na cele dziaalnoci gospodarczej), oraz ktrzy posiadaj tytu prawny do nieruchomoci, w ktrej zamierzaj realizowa inwestycj objt dotacj celow (wasno, uytkowanie wieczyste, posiadanie samoistne, uytkowanie). Dotacja przyznawana bdzie pod warunkiem e zlecenie odbioru, transportu i utylizacji eternitu wykona podmiot wybrany przez Gmin Bodzechw w trybie konkurencyjnym.

Wysoko dotacji wynosi bdzie 100 % nakadw inwestycyjnych nie wicej jednak ni 1900 z brutto ( za odbir, wywz i utylizacj eternitu. ). Przyznana Beneficjentowi dotacja bdzie przekazywana bezporednio na konto Wykonawcy, wybranego przez Urzd Gminy Bodzechw. Dotacja celowa nie pokrywa kosztw demontau pokrycia dachowego zawierajcego azbest oraz zakupu i montau nowego pokrycia dachowego.
Ilo wnioskw ograniczona.

Wnioski niezrealizowane w tym roku z powodu braku rodkw bd mogy by dofinansowane w przyszym roku.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny