Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 18-02-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
688Ogłoszenie o naborze wniosków!

Ogłoszenie ogólne
2018-02-06

Urząd Gminy Bodzechów ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej w 2018 roku na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie pokrycia dachowego zawierającego azbest w części dotyczącej odbioru wywozu i utylizacji eternitu z nieruchomości położonych na terenie Gminy Bodzechów do których prawo posiadają osoby fizyczne.

Termin przyjmowania Wniosków – do dnia 30 marca 2018 r.

Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów z/s ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski - w sekretariacie Urzędu, oraz w pokoju nr 22, lub przesłać pocztą na w/w adres.

Wniosek o przyznanie dotacji można pobrać w Urzędzie Gminy Bodzechów pokój nr 22, lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Bodzechów www.ugb.pl – w zakładce formularze i wnioski.

Dotacja celowa będzie udzielana na rzecz osób fizycznych których nieruchomość położona jest na terenie Gminy Bodzechów (i nie jest wykorzystywana na cele działalności gospodarczej), oraz którzy posiadają tytuł prawny do nieruchomości, w której zamierzają realizować inwestycję objętą dotacją celową (własność, użytkowanie wieczyste, posiadanie samoistne, użytkowanie). Dotacja przyznawana będzie pod warunkiem że zlecenie odbioru, transportu i utylizacji eternitu wykona podmiot wybrany przez Gminę Bodzechów w trybie konkurencyjnym.

Wysokość dotacji wynosić będzie 100 % nakładów inwestycyjnych nie więcej jednak niż 1900 zł brutto ( za odbiór, wywóz i utylizację eternitu. ). Przyznana Beneficjentowi dotacja będzie przekazywana bezpośrednio na konto Wykonawcy, wybranego przez Urząd Gminy Bodzechów. Dotacja celowa nie pokrywa kosztów demontażu pokrycia dachowego zawierającego azbest oraz zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.
Ilość wniosków ograniczona.

Wnioski niezrealizowane w tym roku z powodu braku środków będą mogły być dofinansowane w przyszłym roku.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny