STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 28-11-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
42760Zapytanie ofertowe

Ogoszenie oglne
2018-02-02

Ostrowiec w., dn. 02.02.2018 r.
Zapytanie ofertowe - wykonanie ekspertyzy/opinii biegego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej, lub melioracji wodnej
- Termin przyjcia oferty upywa w dniu 12 lutego 2018 r. do godziny 15.00.
- Termin wykonania przedmiotu zamwienia: do 12.03.2018 r.

Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamwie Publicznych – warto zamwienia nie przekracza wyraonej w zotych kwoty 30.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiajcy:
Gmina Bodzechw
tel. 41-265-38-38, 41-265-27-45
fax:41-265-54-40
zaprasza do zoenia oferty na wykonanie zamwienia pod nazw:
WYKONANIE EKSPERTYZY/OPINII BIEGEGO/SPECJALISTY w zakresie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej lub melioracji wodnej, dotyczcej :
,,Zakcenie stosunkw wodnych na dziakach o nr ew. 811, 812, 815, w msc. Bodzechw poprzez wykopanie roww melioracyjnych na dziakach 817 i 821 oraz wykonanie przepustu na dziace 818 w msc. Bodzechw.”
Dodatkowe informacje i materiay dotyczce wykonania zamwienia mona uzyska w pokoju nr 22 Urzdu Gminy Bodzechw z/s ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec w.
Osob uprawnion do kontaktowania si z Wykonawcami jest Pani Eliza Misiura nr tel.41-265-38-38 wew. 48, e-mail: ep@ugb.pl

Przedmiot zamwienia obejmuje:
1. Wykonanie ekspertyzy i sporzdzenie opinii biegego/specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej lub melioracji wodnej posiadajcego stosowne uprawnienia w zwizku z prowadzonymi postpowaniami administracyjnymi w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie.
2.Przedmiotem ekspertyzy bdzie okrelenie: czy dziaania wacicieli dziaki o nr ew. 817 i 821 w msc. Bodzechw gm. Bodzechw (polegajce na wykopaniu roww i podniesieniu terenu dziaek ) oraz waciciela dziaki 818 tj. wykonanie przepustu doprowadziy do zmiany stanu wody ze szkod dla gruntw ssiednich w myl art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z pn. zm.) oraz zaproponowanie sposobu przywrcenia prawidowego stanu wody na gruncie w prowadzonym postpowaniu administracyjnym.
3. Opracowanie powinno zawiera:
a) opis istniejcego stanu wody na gruncie,
b) dokumentacj fotograficzn obecnej sytuacji na gruncie,
c) czy i kiedy - nastpia zmiana stanu wody na gruncie (jeeli tak – to czy zostaa ona wywoana dziaaniami wacicieli dziaki o nr ew. 821 i 817 oraz 818 w msc. Bodzechw, czy zostaa wywoana innymi czynnikami - wskaza jakimi); czy doszo do zmiany uksztatowania terenu w wyniku dziaalnoci wacicieli dziaek o nr ew. 821 i 817 oraz 818 w msc. Bodzechw
d) czy nastpia zmiana kierunku odpywu wody opadowej, (jeli tak to, z jakiej przyczyny, czy z powodu dokonanych zmian);
e) kto jest sprawc zmiany stanu wody na gruncie;
f) na czym polegaa zmiana stanu wody na gruncie;
g) czy dochodzi do zalewania dziaek ssiednich i jaka jest tego przyczyna;
h) pomiary sytuacyjno-wysokociowe wraz z niezbdnymi przekrojami, okrelenie pooenia dziaek o nr ew. . 811 , 812, 815 w stosunku do dziaek 817 i 821 oraz 818
i) wyszczeglnienie konkretnych dziaa wacicieli dziaek, ktre ingeruj w uksztatowany w terenie system zasobw wodnych;
j) czy ewentualna zmiana stosunkw wodnych spowodowaa szkody na dziakach ssiednich (jeeli tak to wyszczeglni);
k)wpyw wd opadowych i roztopowych w najmniej korzystnym okresie roku;
l) wnioski i zalecenia konieczne do wydania decyzji administracyjnej w toku postpowania o ktrym mowa w art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne. Wnioski, zalecenia powinny by konkretne i w przypadku stwierdzenia, e zasadne jest wykonanie urzdze zapobiegajcych szkodom powinny jednoznacznie okrela jakie urzdzenia powinny zosta wykonane, a w przypadku jeeli wnioski i zalecenia bd wskazyway na konieczno przywrcenia stanu poprzedniego to powinny wskaza jednoznacznie jaki by stan poprzedni na dziace, ktra ma zosta przywrcona do stanu poprzedniego.
4. W celu realizacji zamwienia Zamawiajcy, przekae Wykonawcy materiay dotyczce prowadzonego postpowania, okrelajc lokalizacj dziaek, charakter sprawy, przebieg postpowania, udzielajc wszelkich informacji niezbdnych do przeprowadzenia bada. Pozostae materiay Wykonawca zobowizany jest zapewni we wasnym zakresie na wasny koszt.
5. W trakcie przygotowywania ekspertyzy naley wzi pod uwag prawo stron postpowania do zadawania pyta wiadkom i biegym oraz do czynnego udziau w postpowaniu. W zwizku z powyszym czynnoci konieczne do wykonania (tj. wizja lokalna) powinny by wykonane po uprzednim zawiadomieniu stron postpowania oraz Urzdu Gminy Bodzechw.
6. Po sporzdzeniu opinii i przedstawieniu jej stronom postpowania, w przypadku zoenia przez strony uwag do opinii, Wykonawca bdzie mia obowizek ustosunkowa si pisemnie do tych uwag w wyznaczonym przez Zamawiajcego terminie.
7. W trakcie trwania postpowania administracyjnego naley wzi pod uwag moliwo udzielania odpowiedzi lub opisw zagadnie stawianych przez Samorzdowe Kolegium Odwoawcze .
8. Wykonawca zobowizany jest dostarczy do Gminy Bodzechw opinie, o ktrych mowa wyej w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej.
9. Kryterium wyboru ofert: cena 100 % , spenianie wymaga ktrych mowa w pkt. 11
10. Termin wykonania przedmiotu zamwienia: do 12.03.2018 r.
11. Wymagania jakie powinien spenia wykonawca zamwienia w zakresie dokumentw iowiadcze.
1. Zamawiajcy wymaga, aby kada oferta zawieraa minimum nastpujce dokumenty:
a) oferowana cena za wykonanie w/w usugi (cena netto i brutto)
b) dokument potwierdzajcy uprawnienia w zakresie hydrologii lub melioracji wodnych.
Ofert naley umieci w zabezpieczonej kopercie, opisanej w nastpujcy sposb: nazwa i adres zamawiajcego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacj: „Wykonanie opinii w zakresie ,,Zakcenie stosunkw wodnych na dziakach o nr ew. 811 , 812, 815, w msc. Bodzechw poprzez podniesienie terenu i wykopanie roww melioracyjnych na dziakach 817 i 821 w msc. Bodzechw oraz wykonanie przepustu na dziace 818 w msc. Bodzechw „
 Ofert naley zoy osobicie w Sekretariacie Urzdu Gminy Bodzechw lub przesa na adres: Urzd Gminy Bodzechw ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec w., . Termin przyjcia oferty upywa w dniu 12 lutego 2018 r. do godziny 15.00.

O zachowaniu terminu zoenia oferty decyduje data wpywu oferty do Urzdu Gminy Bodzechw. Oferta otrzymana przez Zamawiajcego po upywie terminu skadania ofert zostanie zwrcona bez otwierania Wykonawcy i nie bdzie podlegaa ocenie. Wykonawca moe zoy tylko jedn ofert.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny