Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 23-01-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
370Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie ogólne
2018-02-02

Ostrowiec Św., dn. 02.02.2018 r.
Zapytanie ofertowe - wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej, lub melioracji wodnej
- Termin przyjęcia oferty upływa w dniu 12 lutego 2018 r. do godziny 15.00.
- Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 12.03.2018 r.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający: 
Gmina Bodzechów
tel. 41-265-38-38, 41-265-27-45
fax:41-265-54-40
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą:
 WYKONANIE EKSPERTYZY/OPINII BIEGŁEGO/SPECJALISTY w zakresie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej lub melioracji wodnej, dotyczącej :
,,Zakłócenie stosunków wodnych na działkach o nr ew. 811, 812, 815, w msc. Bodzechów poprzez wykopanie rowów melioracyjnych na działkach 817 i 821 oraz wykonanie przepustu na działce 818 w msc. Bodzechów.”
Dodatkowe informacje i materiały dotyczące wykonania zamówienia można uzyskać w pokoju nr 22 Urzędu Gminy Bodzechów z/s ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św.
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Eliza Misiura nr tel.41-265-38-38 wew. 48, e-mail: ep@ugb.pl

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej lub melioracji wodnej posiadającego stosowne uprawnienia w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie.
2.Przedmiotem ekspertyzy będzie określenie: czy działania właścicieli działki o nr ew. 817 i 821 w msc. Bodzechów gm. Bodzechów (polegające na wykopaniu rowów i podniesieniu terenu działek ) oraz właściciela działki 818 tj. wykonanie przepustu doprowadziły do zmiany stanu wody ze szkodą dla gruntów sąsiednich w myśl art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz zaproponowanie sposobu przywrócenia prawidłowego stanu wody na gruncie w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.
3. Opracowanie powinno zawierać:
a)      opis istniejącego stanu wody na gruncie,
b)      dokumentację fotograficzną obecnej sytuacji na gruncie,
c)      czy i kiedy - nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie (jeżeli tak – to czy została ona wywołana działaniami właścicieli działki o nr ew. 821 i 817 oraz 818 w msc. Bodzechów, czy została wywołana innymi czynnikami - wskazać jakimi); czy doszło do zmiany ukształtowania terenu w wyniku działalności właścicieli działek o nr ew. 821 i 817 oraz 818 w msc. Bodzechów
d)     czy nastąpiła zmiana kierunku odpływu wody opadowej, (jeśli tak to, z jakiej przyczyny, czy z powodu dokonanych zmian);
e)      kto jest sprawcą zmiany stanu wody na gruncie;
f)       na czym polegała zmiana stanu wody na gruncie;
g)      czy dochodzi do zalewania działek sąsiednich i jaka jest tego przyczyna;
h)      pomiary sytuacyjno-wysokościowe wraz z niezbędnymi przekrojami, określenie położenia działek o nr ew. . 811 , 812, 815 w stosunku do działek 817 i 821 oraz 818
i) wyszczególnienie konkretnych działań właścicieli działek, które ingerują w ukształtowany w terenie system zasobów wodnych;
j)      czy ewentualna zmiana stosunków wodnych spowodowała szkody na działkach sąsiednich (jeżeli tak to wyszczególnić);
k)       wpływ wód opadowych i roztopowych w najmniej korzystnym okresie roku;
l)    wnioski i zalecenia konieczne do wydania decyzji administracyjnej w toku postępowania o którym mowa w art. 29 ust. 3  ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne. Wnioski, zalecenia powinny być konkretne i w przypadku stwierdzenia, że zasadne jest wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom powinny jednoznacznie określać jakie urządzenia powinny zostać wykonane, a w przypadku jeżeli wnioski i zalecenia będą wskazywały na konieczność przywrócenia stanu poprzedniego to powinny wskazać jednoznacznie jaki był stan poprzedni na działce, która ma zostać przywrócona do stanu poprzedniego.
4. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały dotyczące prowadzonego postępowania, określając lokalizację działek, charakter sprawy, przebieg postępowania, udzielając wszelkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia badań. Pozostałe materiały Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie na własny koszt.
5. W trakcie przygotowywania ekspertyzy należy wziąć pod uwagę prawo stron postępowania do zadawania pytań świadkom i biegłym oraz do czynnego udziału w postępowaniu. W związku z powyższym czynności konieczne do wykonania (tj. wizja lokalna) powinny być wykonane po uprzednim zawiadomieniu stron postępowania oraz Urzędu Gminy Bodzechów.
6. Po sporządzeniu opinii i przedstawieniu jej stronom postępowania, w przypadku złożenia przez strony uwag do opinii, Wykonawca będzie miał obowiązek ustosunkować się pisemnie do tych uwag w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
7. W trakcie trwania postępowania administracyjnego należy wziąć pod uwagę możliwość udzielania odpowiedzi lub opisów zagadnień stawianych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze .
8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Gminy Bodzechów opinie, o których mowa wyżej w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej.
9. Kryterium wyboru ofert: cena 100 % , spełnianie wymagań których mowa w pkt. 11
10. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 12.03.2018 r.
11. Wymagania jakie powinien spełniać wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń.
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
a)    oferowana cena za wykonanie w/w usługi (cena netto i brutto)
b)   dokument potwierdzający uprawnienia w zakresie hydrologii lub melioracji wodnych.
Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie, opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją: „Wykonanie opinii w zakresie ,,Zakłócenie stosunków wodnych na działkach o nr ew. 811 , 812, 815, w msc. Bodzechów poprzez podniesienie terenu i wykopanie rowów melioracyjnych na działkach 817 i 821 w msc. Bodzechów oraz wykonanie przepustu na działce 818 w msc. Bodzechów „
 Ofertę należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Bodzechów lub przesłać na adres: Urząd Gminy Bodzechów ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św., . Termin przyjęcia oferty upływa w dniu 12 lutego 2018 r. do godziny 15.00.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Bodzechów. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała ocenie. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny