STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 03-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
47164Do 31 stycznia z?? informacj? o wyrobach zawieraj?cych azbest

Ogoszenie oglne
2018-01-04

Przypominamy o obowizku skadania przez osoby fizyczne niebdce przedsibiorcami informacji o wyrobach zawierajcych azbest.

Waciciel nieruchomoci, jako osoba fizyczna niebdca przedsibiorc, na ktrej wykorzystywane s wyroby zawierajce azbest, jest zobowizany do:
• Corocznego sporzdzania spisu z natury z wykorzystaniem formularza „Informacji o wyrobach zawierajcych azbest" i skadania go w Urzdzie Gminy Bodzechw z siedzib w Ostrowcu witokrzyskim w terminie do 31 stycznia kadego roku (osoba prawna lub prowadzca dziaalno gospodarcz zobowizana jest do przedoenia formularza w Urzdzie Marszakowskim Wojewdztwa witokrzyskiego).

Zgodnie z obowizujcymi przepisami osoby fizyczne nie bdce przedsibiorcami, na ktrych nieruchomoci znajduj si wyroby zawierajce azbest, maj obowizek zoenia ww. informacji za 2017 r. do Wjta Gminy Bodzechw w terminie do 31 stycznia 2018 roku.

W przypadku planowania robt budowlanych polegajcych na demontau pokrycia dachu naley dokona stosownego zgoszenia do organu architektoniczno-budowlanego w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu witokrzyskim co najmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczciem robt lub uzyska pozwolenie na budow - w przypadku zmiany elementw konstrukcji dachu.

Azbest jest substancj niebezpieczn dla rodowiska i zdrowia czowieka. Jego wykorzystywanie i uytkowanie zostao unormowane prawem i powinno odbywa si zgodnie z przyjtym przez rzd Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, wedug ktrego Polska ma zosta oczyszczona z azbestu do 2032 roku. Wzory dokumentw do pobrania znajduj si poniej
Informacja o wyrobach zawierajcych azbest (Dz. U. z 2011r., nr 8, poz. 31)
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny