Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 06-08-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
14219ROZEZNANIE RYNKU

Ogoszenie oglne
2017-12-20

Ostrowiec w., dn. 20.12.2017 r.

,,ROZEZNANIE RYNKU NA WYKONANIE USUGI POLEGAJCEJ NA OPIECE WETERYNARYJNEJ BEZDOMNYCH ZWIERZT POCHODZCYCH Z TERENU GMINY BODZECHW W 2018 r. „

Urzd Gminy Bodzechw w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesania wstpnej kalkulacji ceny oferowanej przez Pastwa - na usug weterynaryjn z zakresu:
1) Leczenia bezdomnego zwierzcia
2) Zapewnienia pobytu i utrzymania w okresie obserwacji lub leczenia,
3) Umiercania w koniecznych, prawnie uzasadnionych przypadkach, zgodnie ze wskazaniami lekarskimi, w tym upienie lepego miotu
4) Szczepienia przeciwko wcieklinie,
5) Szczepienie noswka - parwowiroza- leptospiroza - ch. Ruartha
6) Odrobaczania,
7) Odpchlenia,
8) Sterylizacji, kastracji
9) Opieka w przypadku zdarze drogowych z udziaem zwierzt bezdomnych lub dzikich
10) Przechowywanie zwok zwierzt zabitych lub upionych i oddania ich do utylizacji
11) Inne usugi


W ramach przedstawionej kalkulacji prosimy o wskazanie ceny brutto za oferowane usugi.
Informujemy, e informacja nie jest ogoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamwie publicznych. Informacja ma wycznie na celu rozpoznanie rynku firm wiadczcych w/w usugi.
Umowa na wykonanie przedmiotu zamwienia zostanie podpisana z wybranym Wykonawc, ktry przedstawi propozycj najniszej ceny. Gmina zastrzega sobie prawo do odstpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny.

Uprzejmie prosimy o przesanie informacji nie pniej ni do dnia 29.12.2017 r. na adres mailowy ep@ugb.pl lub na nr fax.; 41-256-54-40
Kontakt telefoniczny 41-265-38-38 wew. 48 – Eliza Misiura


Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny