Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 05-08-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
11896Ciekawe lekcje przyrody w szkole w Bodzechowie

Ogoszenie oglne
2017-12-11

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Walentego Stefaskiego w Bodzechowie w roku szkolnym 2017/2018 realizowany jest projekt „Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej” przy wsparciu Wojewdzkiego Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Dziki zakupionym pomocom dydaktycznym uczniowie maj moliwo uczestniczy w ciekawych zajciach organizowanych w terenie, na ktrych rozwijaj wyobrani, twrcze mylenie, a take ucz si praktycznych umiejtnoci, midzy innymi prowadzenia prostych bada, dokonywania pomiarw, orientowania si w terenie, rozpoznawania rolin i zwierzt. I tak we wrzeniu uczniowie klasy V pod kierunkiem pani Joanny Budze krelili plan boiska sportowego, do pomiaru uywajc - drogomierza. W padzierniku klasa VIa spacerujc bodzechowskimi uliczkami podziwiaa otaczajc przyrod i prowadzia obserwacje uywajc lup, lornetek, mikroskopu przenonego. Do orientacji w terenie uczniowie uywali kompasu, a take poprzez obserwacje drzew, mchu, czy pooenia anten satelitarnych wyznaczali kierunki geograficzne.

Natomiast uczniowie klasy IV b zaoyli hodowl rzeuchy i fasoli w rnych warunkach. Uczniowie postawili pytanie badawcze: Jaki wpyw ma energia soneczna na porost rolin? Aby odpowiedzie na postawione pytanie i wycign wnioski zasadzili roliny i umiecili jedne z dostpem do wiata, drugie zakryli foli i schowali do szafki, ograniczajc dostp promieni sonecznych.

Czwartoklasici wszelkie zauwaone zmiany zapisywali na karcie obserwacji. Ju po tygodniu mona byo zauway, e do prawidowego wzrostu rolin niezbdne s odpowiednie warunki.

Wyhodowan rzeuch uczniowie wykorzystali do przygotowania pysznych kanapek. Wszystkie te zajcia cieszyy si duym zainteresowaniem ze strony uczniw i przyczyniy si do praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej w szkole.


Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny