STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 03-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
47073Jaka Bodzechowa uroda taka w nim zimowa przygoda

Ogoszenie kulturalne
2009-02-23

Od tygodnia we wszystkich szkoach na terenie Gminie Bodzechw trwaj ferie zimowe.

Jak co roku kada ze szk przygotowaa bogat ofert zaj dla dzieci, ktre nie wyjedaj na ferie zimowe. Nauczyciele peni dyury, a dzieci maj moliwo uczestniczenia w specjalnie przygotowanych na ten czas zajciach w godzinach od 9.00 do 13.00. Gwnym celem organizacji czasu wolnego dla dzieci jest zachcenie ich do czynnego spdzania zimowej przerwy w nauce bez telewizora i komputera.

W ZSP w Szewnie odbywa si bd liczne konkursy, quizy zabawy i gry sportowe. Zaplanowany jest mini turniej scrabble, oraz zajcia dziennikarskie. Dzieci bd mogy zosta przewodnikami po muzeum , a tak projektowa zabawki z surowcw wtrnych. W PSP w Bodzechowie w ferie dzieci bd mogy wzi udzia w konkursie taca w konkursie na piosenk ludow, a take konkursie piosenki religijnej. Bdzie take „amanie gowy” czyli gry i zabawy na wesoo, a take liczne zabawy ruchowe. W PSP w Mikowie i w Chmielowie podczas zimowej przygody dzieci bd mogy uczestniczy w zajciach z udzielania z pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantomw.

Odbd si zajcia kulinarne przy pomocy pa z miejscowego KGW, a take zajcia manualne z rkodziea artystycznego. Rwnie ciekawe zajcia podczas ferii proponuje PSP w Sarnwku i PSP w Szwarszowicach. Odbd si tam m.in. zajcia dotyczce bezpieczestwa w szkole, dzieci naucz si otwartego i bezporedniego zachowania wobec innych. Naucz si jak identyfikowa si z miejscem swojego pochodzenia, jego dziedzictwem kulturowym i ochron wsplnego dziedzictwa. W ramach zaj na wieym powietrzu wezm udzia w kuligu. Nieco starsze dzieci z terenu naszej Gminy czyli uczniowie Gimnazjum w Szewnie i w Bodzechowie wezm udzia w wielu rozgrywkach sportowych. Wybior si do BWA na wystaw plastyczn oraz do Rezerwatu Lisiny w ramach zaj z fotografii.

Organizatorzy zaj chc pokaza wychowankom alternatywne sposoby spdzania wolnego czasu poprzez organizacj zaj sportowych, plastycznych i manualnych. Udzia w zajciach jest bezpatny, a organizatorzy zapewniaj uczestnikom ciepy posiek i liczne nagrody.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny