STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 02-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
46456Gmina Bodzechw zaprasza wykonawcw do sk?adania ofert na odbudow? drg i mostu

Ogoszenie oglne
2009-02-16

Gmina Bodzechw zaprasza wykonawcw do skadania ofert wykonania projektw na:
Zadanie 1: odbudow gminnej drogi popowodziowej nr 000222T wirna-Chmielw o d. ok. 1000 mb
Zadanie 2: przebudowa gminnej drogi nr 000219T Denkwek – Godzielin o d. ok. 700 mb
Zadanie 3: budow zjazdu i mostu w miejscowoci Szewna ul. Woniakwka

Poszczeglne zadania stanowi odrbny przedmiot zamwienia.

Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie:
- mapy do celw projektowych,
- dokumentacji geotechnicznej w niezbdnym zakresie,
- dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwizanej z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomoci na cele budowlane
- materiaw do uzyskania decyzji wodnoprawnej (obliczenie wiata itd.), rodowiskowej i decyzji o warunkach zabudowy (dot. Zadania 1)
- projektu budowlanego/materiaw do zgoszenia (dot. zadania 2 i 3),
- projektu wykonawczego,
- informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
- specyfikacji technicznych,
- przedmiaru robt,
- kosztorysu ofertowego,
- kosztorysu inwestorskiego,
- uzyskanie opinii, uzgodnie,
- nadzr autorski.

Termin wykonania przedmiotu zamwienia: Zadanie 1 do 25.03.2009r., Zadania 2 i 3 do 31.07.2009r.
Dokumentacja powinna by zgodna z obowizujcymi przepisami, normami i ustawami.

Wykonawcy powinni posiada uprawnienia do wykonywania w/w czynnoci.

Oferty zawierajce proponowan cen oraz numer uprawnie zawodowych, numery: PESEL, Regon, NIP,
a take numer decyzji o wpisie do ewidencji dziaalnoci gospodarczej naley skada w zamknitych kopertach z dopiskiem “Oferta na prace projektowe” do dnia 24.02.2009 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzdu Gminy Bodzechw, 27-400 Ostrowiec w., ul. Reja 10 pok. 12 – sekretariat.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny