STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 02-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
46548Petycja

Ogoszenie oglne
2017-09-05

Kierownik Jednostki Samorzdu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorzdzie gminnym (Dz.U.2016.446 tj. z dnia 2016.04.04)
Dyrektor Szkoy Podstawowej*

Dane Podmiotu wnoszcego petycje znajduj si poniej oraz w zaczonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 wrzenia 2016 r. o usugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz przepisw art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) Data dostarczenia zgodna z dyspozycj art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.).

Preambua Petycji:

Dnia 21 sierpnia rozpocza si IV edycja Programu "Wzorowa azienka".
Ze szczegami Programu mona zapozna si pod adresem URL: www.wzorowalazienka.pl
W zwizku z powyszym, kierujc si uzasadnionym interesem spoecznym - wnosimy o podjcie nastpujcego dziaania:

Tre petycji:
1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w zwizku z art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w zw. z art. 241 Kodeksu postpowania administracyjnego, wnosimy petycj do Kierownika JST o przekazanie niniejszego tekstu/petycji do wszystkich podlegych publicznych szk podstawowych (rwnie tzw. Zespow Szk).

Efektem przystpienia Szkoy Podstawowej do Programu moe by sfinansowanie remontu szkolnej azienki.

Mamy nadziej, e tak jak w poprzednich edycjach, nasza akcja zaktywizuje mieszkacw oraz Dyrektorw Szk i pomoe wypenia zadania zwizane z zaspokajaniem potrzeb wsplnot lokalnych w kontekcie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz.U.2016.446 t.j. z dnia 2016.04.04).

2) Dodatkowo w trybie art. 8 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) wnosimy o opublikowanie niniejszej petycji wraz ze wszystkimi zacznikami na stronie internetowej JST, wraz z danymi Podmiotu Wnoszcego niniejsz Petycj.

Osnowa Petycji:
Program „Wzorowa azienka" rozpocz si 21 sierpnia 2017 roku i jest skierowany do publicznych szk podstawowych. Te z nich, ktre poprzez rejestracj docz do Programu, bd mogy pogbia edukacj uczniw w zakresie waciwych nawykw higienicznych oraz otrzymaj szans na remont szkolnej azienki w wysokoci 30 000 z.

—————— Cz Petycji dotyczca Dyrektora Szkoy do przekazania do waciwych miejscowo Szk:

Szanowna Pani
Szanowny Pan
Dyrektor Szkoy Podstawowej

Dane Podmiotu wnoszcego petycje znajduj si poniej oraz - w zaczonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 wrzenia 2016 r. o usugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz przepisw art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) Data dostarczenia zgodna z dyspozycj art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.).

Preamabua Petycji:

Dnia 21 sierpnia br. rozpocza si IV edycja Programu "Wzorowa azienka". Ze szczegami Programu mona zapozna si pod adresem: www.wzorowalazienka.pl

Przedmiot Petycji:

1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w zwizku z art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w zw. z art. 241 Kodeksu postpowania administracyjnego, wnosimy petycj do Dyrektora Szkoy o dokonanie analizy przedoonej propozycji oraz rozwanie przystpienia do opisanego w niniejszej petycji Programu.

Postulat Ustawodawcy, aby przedmiotem petycji byo podjcie przez Organ dziaania w sprawie aspektw ycia zbiorowego lub wartoci wymagajcych szczeglnej ochrony w imi dobra wsplnego, mieszczcych si w zakresie zada i kompetencji adresata petycji, wydaje si idealnie wpisywa w idee fixe Programu „Wzorowa azienka".

Zaczamy niezbdne materiay: Regulamin, przykadowe zdjcia z poprzednich edycji konkursu, etc .

Formularz zgoszeniowy online znajduje si pod adresem URL: www.wzorowalazienka.pl

W przypadku twierdzcej odpowiedzi na nasz petycj wystarczy zgosi udzia w konkursie poprzez wypenienie wzmiankowanego formularza online.

Dziki akcjom tego typu Jednostka Administracji Publicznej ma moliwo zgodnie z regulaminem Programu uzyska warto dodan bez angaowania rodkw publicznych.

W zwizku z powyszym oraz w trosce o najmodszych Obywateli Uczniw Szk wnosimy petycj na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy o petycjach w zwizku z 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t) o rozpatrzenie moliwoci remontu szkolnej azienki, a tym samym przystpienia do konkursu opisanego powyej. Remont azienki byby sfinansowany przez spk Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie, al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa (www.unilever.pl).

Kada Szkoa Podstawowa moe przyczy si do akcji i pomc zamieni szkolne toalety we wzorowe azienki oraz wesprze edukacj najmodszych na temat zasad higieny.

Program „Wzorowa azienka" rozpocz si 21 sierpnia 2017 roku i jest skierowany do publicznych szk podstawowych.
Te z nich, ktre poprzez rejestracj docz do Programu, bd mogy pogbia edukacj uczniw w zakresie waciwych nawykw higienicznych oraz otrzymaj szans na remont szkolnej azienki w wysokoci 30 000 z.

Osnowa Petycji:

Marka Domestos od wielu lat podejmuje wyzwanie zmiany szkolnych toalet. Udzia szkoy w Programie to rwnie moliwo poszerzenia wiedzy dzieci na temat higieny.

Poniej zamieszczony opis Programu znajduje si rwnie w zaczonym odrbnym pliku word.

Miejsce, w ktrym kady chce czu si komfortowo, do ktrego powinien mie swobodny dostp i mc z niego korzysta bez skrpowania. Czysta, funkcjonalna, wygodna, przystosowana do wieku i potrzeb, estetyczna – tak powinna wyglda wzorowa azienka. Niestety, te znajdujce si w polskich szkoach czsto s dalekie od ideau.

Dlatego ju po raz czwarty rozpoczynamy Program „Wzorowa azienka", ktrego inicjatorem jest marka Domestos. Celem akcji jest poprawa warunkw sanitarnych w szkolnych azienkach oraz edukacja uczniw w zakresie waciwego dbania o higien.

Program „Wzorowa azienka" rozpocz si 21 sierpnia 2017 roku i jest skierowany do publicznych szk podstawowych. Te z nich, ktre poprzez rejestracj docz do Programu, bd mogy pogbia edukacj uczniw w zakresie waciwych nawykw higienicznych oraz otrzymaj szans na remont szkolnej azienki w wysokoci 30 000 z.

Cel i zaoenia Programu

Zaoenia programu „Wzorowa azienka" s wynikiem bada i obserwacji, z ktrych wynika, e szkolne azienki postrzegane s przez uczniw i rodzicw jako niefunkcjonalne, stare, zaniedbane i niewyposaone w podstawowe rodki higieny.
Ich stan negatywnie ocenia take co trzecie biorce udzia w badaniu dziecko. Ponadto a 39% uczniw zgasza swoim rodzicom problemy zwizane z korzystaniem ze szkolnych toalet (rdo: GfK 2014 | Badanie stanu szkolnych toalet przed kampani CSR dla marki Domestos, Lipiec 2014).
Dodatkowo, nie wszyscy uczniowie maj dostp do edukacji w zakresie higieny.

Program „Wzorowa azienka" ma pomc zmieni t sytuacj. Po pierwsze, wzicie przez szko udziau w programie daje szans pogbienia wiadomoci uczniw w zakresie higieny. Kada szkoa, ktra przystpi do programu, otrzyma bowiem dedykowane materiay edukacyjne wraz ze scenariuszami lekcji. S one przygotowane w taki sposb, aby mona byo z nich korzysta na lekcjach wychowawczych dla dzieci w kadej klasie szkoy podstawowej. Po drugie, kada zarejestrowana szkoa wemie udzia w konkursie, w ktrym nagrod gwn bdzie wsparcie finansowe w wysokoci 30 000 z na remont szkolnej azienki.

W poprzednich trzech edycjach do programu przystpio cznie ponad 2500 szk z caej Polski. W kadej z nich zwyciskie szkoy miay moliwo przeprowadzenia remontu, w wyniku ktrego powstay nowe, kolorowe, przyjazne, funkcjonalne, czyste azienki.
Jak wzi udzia w Programie i mie szans na nagrod?

Aby szkoa moga otrzyma materiay edukacyjne oraz stara si o nagrod, ktr jest sfinansowanie remontu szkolnej azienki, musi zarejestrowa si na stronie www.wzorowalazienka.pl .
1200 placwek, ktre zgosz si do programu jako pierwsze, otrzyma specjalne paczki powitalne. Rejestracji moe dokona dyrektor placwki lub inna osoba dorosa za jego zgod, w okresie od 21 sierpnia 2017 r. do 30 listopada 2017 r. Gosowanie na zarejestrowane szkoy bdzie moliwe od 11 wrzenia 2017 r. do 30 listopada 2017 r. Kadego dnia mona odda 1 gos z jednego adresu e-mail. Szkoy bd mogy zdobywa take dodatkowe punkty, biorc udzia w rnych aktywnociach zwizanych z tematem programu, na przykad edukacj w zakresie higieny. Szkoy z najwiksz liczb punktw bd miay szans na remont szkolnej azienki o wartoci 30 000 z. Dodatkowo 100 kolejnym placwkom zostanie przekazany roczny zapas produktw Domestos, ktre pomog dba o czysto i higien w szkolnych toaletach.

Regulamin programu oraz szczegowe informacje dotyczce zasad przyznawania punktw znajduj si na www.wzorowalazienka.pl .

Dodatkowo Regulamin zosta rwnie doczony do niniejszej Petycji.

Inicjator programu: Domestos
Organizator programu: Ad Craft
Opieka PR programu: Yellowcups – www.yellowcups.pl

Notabene pozwalamy sobie przypomnie, e podjcie jakichkolwiek dziaa przez Dyrektora powinno by poprzedzone analiz stanu faktycznego (innych petycji tego typu) oraz dokumentacji, tak aby wszystkie ewentualne czynnoci byy prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz postpowania lege artis.

2) Wnosimy, aby odpowied udzielona w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05), znajdowaa si w treci zwrotnej wiadomoci e-mail, wysanej pod adres e-mail: wzorowalazienka@samorzad.pl

3) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku na adres: wzorowalazienka@samorzad.pl

Ponownie podkrelamy, e w naszej ocenie sprawa dotyczy istotnych elementw zwizanych z yciem zbiorowym oraz ksztatowaniem dobrych nawykw i dbaniem o najmodszych.
Jak wynika z powyszego opisu dziaanie ma charakter non profit.
Z procedur zgoszenia mona zapozna si rwnie za pomoc zacznikw do niniejszej petycji.
Na mocy przepisw Ustawy z dnia 5 wrzenia 2016 r. o usugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) do niniejszego wniosku zosta doczony plik podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym identyfikujcy nadawc (Wspwnioskodawc) lub wsptwrc niniejszego wniosku, ktrego Tosamo ujawniona poniej oraz w zaczonym pliku.

Podmiot Skadajcy Petycj:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
KRS: 0000059459
www.gmina.pl www.samorzad.pl
Kapita Zakadowy: 222 000,00 pln


Inicjatorem Programu jest Firma Unilever - wszystkie dane pod adresem URL www.unilever.pl (art. 2 ust. 2 pkt. 3 ustawy o petycjach).

Dodatkowe informacje:
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) osob reprezentujca Podmiot wnoszcy petycj jest Prezes Zarzdu Adam Szulc.
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy petycja niniejsza zostaa zoona za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej, a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: wzorowalazienka@samorzad.pl .

Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji.

Zaczniki
zalaczniki


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny