STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 03-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
46997WZNOWIENIE NABORU od 15 wrze?nia 2017 r.

Ogoszenie oglne
2017-09-04

Informujemy i Zarzd Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zgodnie z decyzjami podjtymi na posiedzeniach w dniu 10 stycznia 2017 r. oraz w dniu 13 stycznia 2017 r., ogosi nabr wnioskw nr 2 dla zada realizowanych w 2017 roku w ramach programw:
• "ZORZA" - Czyste powietrze nad witokrzyskim. - Program dla osb fizycznych
Dofinansowaniem objte s nastpujce dziaania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych:

I. Wymiana piecw/kotw na nowoczesne o wyszej sprawnoci, przy czym instalacja kotw na paliwa stae (wgiel, biomasa) klasy 4 i wyszej wedug normy PN-EN 303-5-2012, ktra okrela standardy emisyjne dla urzdze na paliwa stae o maej mocy do 500 kW, wyposaonych w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotw zgazowujcych) oraz nie mogcych posiada rusztu awaryjnego ani elementw umoliwiajcych jego zamontowanie, moliwa jest na terenach, gdzie nie ma dostpu do sieci ciepowniczej i gazowej,

II. Podczenia do sieci ciepowniczej lub gazowej wraz z trwaym odczeniem od instalacji kota/pieca.

Zgoszenia przedsiwzicia naley dokona w formie pisemnego wniosku o dofinansowanie wraz z zacznikami. Wzory wniosku oraz zacznikw dostpne s na stronie internetowej www.wfos.com.pl i w siedzibie WFOiGW przy al. ks. J. Popieuszki 41.

Wicej informacji pod numerami tel. 41 366 15 12, 41 333 52 20, 41 368 02 13, 41 333 52 21


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny