Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 06-04-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
3047Lokal użytkowy do oddania w najem

Ogłoszenie ogólne
2017-01-23

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. Nr 102 poz. 518 z późn. zm.)

Wójt Gminy Bodzechów
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w najem lokalu użytkowego

1. Lokal użytkowy o łącznej powierzchni 18,15 m² znajduje się w budynku położonym w Jędrzejowicach na działce nr 139/3 objętą księgą wieczystą KW 4264, z przeznaczeniem na magazyn.
2. Teren, na którym zlokalizowana jest przeznaczona do wynajmu nieruchomość w msc. Jędrzejowice znajduje się na obszarze zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem opisany został jako „1.1 – obszary zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług”. Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń lub zobowiązań.
3. Lokal użytkowy przeznaczony jest do wynajęcia na magazyn – powierzchnia użytkowa do wynajęcia wynosi 18,15 m².
4. Czynsz z tytułu najmu lokalu wynosi miesięcznie 27,22 zł netto + VAT. Najemca będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów opłat z tytułu podatku od nieruchomości.
5. Czynsz za wynajem płatny jest miesięcznie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
6. Stawka czynszu może być naliczona w innej wysokości na skutek zmian przepisów prawnych oraz wskaźnika wzrostu towarów i usług.
7. Okres wynajmu wynosi 3 lata.
8. Przedmiotowy lokal przeznacza się do wynajęcia w formie bezprzetargowej.


Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów tj. w Ostrowcu Św. ul. Mikołaja Reja 10 na okres od 23 stycznia 2017 r. do 14 lutego 2017 r.

Ostrowiec Św. 23.01.2017 r.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny