STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 07-03-2021r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
17259Moja firma – mj sukces

Ogoszenie oglne
2016-12-21

Orodek Promowania i Wspierania Przedsibiorczoci Rolnej rozpoczyna realizacj projektu ,,Moja firma – mj sukces”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa witokrzyskiego na lata 2014-2020 O 10, Dziaanie 10.4 Rozwj przedsibiorczoci i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziaanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsibiorczoci poprzez zastosowanie instrumentw zwrotnych i bezzwrotnych.

Projekt uzyska dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Spoecznego w wysokoci 3 595 045,59 PLN.
Celem projektu jest zwikszenie liczby mikroprzedsibiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne i bierne zawodowo. Bezporednim rezultatem projektu bdzie podjcie aktywnoci zawodowej w formie samozatrudnienia przez 75 Uczestnikw projektu.

Projekt bdzie realizowany na terenie powiatw: buskiego, kazimierskiego, piczowskiego, sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego i staszowskiego.

Okres realizacji projektu: od 27.10.2016. do 30.09.2018r.

Uczestnikami projektu mog by osoby, ktre ukoczyy 30 rok ycia zamierzajce rozpocz prowadzenie dziaalnoci gospodarczej na terenie wojewdztwa witokrzyskiego, z wyczeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sdowym lub prowadzcych dziaalno na podstawie odrbnych przepisw w okresie 12 miesicy poprzedzajcych dzie zoenia dokumentw rekrutacyjnych, w tym:
o osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, znajdujce si w szczeglnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby po 50 r. ycia, z niepenosprawnociami, dugotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane,
o osoby odchodzce z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz czonkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, e nale do osb znajdujcych si w szczeglnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczaj 2 ha przeliczeniowych.

W ramach projektu zapewniamy:
• Bezpatne doradztwo i szkolenia z zakresu administracyjno –prawnych aspektw uruchamiania i prowadzenia firmy oraz przygotowania biznesplanu.
• Dotacj inwestycyjn przeznaczon na wydatki niezbdne do zaoenia firmy w wysokoci nie przekraczajcej 6 krotnoci przecitnego wynagrodzenia w gospodarce obowizujce na dzie podpisywania umowy o dofinansowanie, ktra moe pokrywa do 100% w.w. wydatkw brutto (okoo 25 tys. z).
• Wsparcie pomostowe na biece koszty funkcjonowania nowej firmy, zgodnie z regulaminem przyznawania wsparcia, wypacane przez okres 12 miesicy w wysokoci do 1.800 z miesicznie.
• Doradztwo biznesowe oraz coaching dla nowo zaoonych w ramach projektu firm.

Nabr wnioskw rekrutacyjnych do projektu prowadzony bdzie w trzech terminach:
• I - 9-20 stycznia 2017
• II – 10-21 kwietnia 2017 r.
• III – 10-21 lipca 2017 r.

Szczegy dotyczce rekrutacji oraz zasad przyznawania rodkw finansowych przekazywane bd na stronie projektu: www.mojafirmamojsukces.pl
Informacji o projekcie udziela:
Anna Zajc-Nogaj, Kierownik projektu
Tel. 15 833 34 06
e-mail a.zajac@opiwpr.org.pl

Zapraszamy do udziau w projekcie.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny