STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 02-03-2021r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
8016Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Spo?eczno?ci Lokalnych z udzia?em OSP i Samorz?dw FLORIANY

Ogoszenie oglne
2016-11-21

Ruszy Oglnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Spoecznoci Lokalnych z udziaem OSP i Samorzdw FLORIANY!

Gwnym celem Konkursu FLORIANY jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie dziaa na rzecz szeroko pojtego bezpieczestwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagroe, podnoszenia jakoci ycia mieszkacw maych i wikszych miejscowoci, integracji oraz rozwoju lokalnych rodowisk, przeciwdziaania wykluczeniu.

OSP s si sprawcz, motorem lub partnerem niemal wszelkich tego rodzaju inicjatyw spoecznych, czsto podejmowanych wsplnie z samorzdami i lokalnymi organizacjami pozarzdowymi, instytucjami, pracodawcami i przedsibiorcami.

W Konkursie FLORIANY nagradzane bd projekty i inicjatywy w 11 kategoriach:
infrastruktura
bezpieczestwo
rodowisko i ekologia,
estetyka przestrzeni publicznej,
edukacja,
sport, rekreacja i turystyka,
kultura, tradycja,
aktywizowanie seniorw i wsppraca pokole,
integracja spoeczna,
innowacje oraz integracja cyfrowa – zwikszanie dostpnoci do Internetu,
wsppraca zagraniczna,

Ustanowiona zostaa rwnie kategoria, w ktrej uczestnicy bd mogli zgasza do nagrody najbardziej zaangaowanych spoecznie pracodawcw wspierajcych lokalne inicjatywy oraz rodowiska.

Organizator: Zwizek Ochotniczych Stray Poarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz miesicznik „Straak” zapraszaj do udziau w Konkursie FLORIANY wszystkie OSP i MDP, ktre maj na swoim koncie ciekawe i poyteczne inicjatywy realizowane w latach 2015/2016.

Szczegowe informacje, Regulamin Konkursu oraz formularze zgoszeniowe mona znale na stronie internetowej:
www.floriany.pl
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny