STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 02-03-2021r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
7922Przyjmowania wnioskw o powo?anie na rzeczoznawcw w celu szacowania warto?ci zwierz?t u rolnikw

Ogoszenie oglne
2016-10-31

Ogoszenie Wjta Gminy Bodzechw z dnia 27.10.2016 r . w sprawie przyjmowania wnioskw o powoanie na rzeczoznawcw w celu szacowania wartoci zwierzt u rolnikw

W zwizku z wnioskiem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrowcu w., w sprawie powoania rzeczoznawcw do szacowania zwierzt ogaszam przyjmowanie do dnia 30 LISTOPADA 2016 r. w Urzdzie Gminy Bodzechw z/s ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec w. ,( pokj nr 22) wnioskw o powoanie na rzeczoznawc w celu szacowania wartoci zwierzt.

Informuj i zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawcw wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1161) Wjt Gminy powouje rzeczoznawc spord osb ktre :
1)posiadaj wyksztacenie rolnicze wysze lub rednie lub
2)ukoczyy studia podyplomowe w zakresie zwizanym z rolnictwem, lub
3)posiadaj co najmniej wyksztacenie rednie inne ni rolnicze i co najmniej 3-letni sta pracy w gospodarstwie rolnym, lub
4)ukoczyy co najmniej zasadnicz szko zawodow lub dotychczasow szko zasadnicz ksztacce w zawodach rolniczych i posiadaj co najmniej 3-letni sta pracy w gospodarstwie rolnym, lub
5)ukoczyy zasadnicz szko zawodow lub dotychczasow szko zasadnicz ksztacce w zawodach innych ni rolnicze i posiadaj co najmniej 5-letni sta pracy w gospodarstwie rolnym,
6)maj miejsce zamieszkania na terenie gminy Bodzechw
-i ktre zoyy wniosek o powoanie na rzeczoznawc.

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w ktrych jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiada wiedz praktyczn w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w ktrym jest prowadzona taka produkcja.

Z wnioskiem, o ktrym mowa w ust. 1, mog wystpi rwnie:
1)sotys lub
2)izba rolnicza, lub
3)zwizek zawodowy rolnikw, lub
4)organizacja spoeczno-zawodowa rolnikw, lub
5)izba gospodarcza o zasigu krajowym, utworzona przez grupy producentw rolnych i ich zwizki oraz przedsibiorcw wykonujcych dziaalno przetwrcz lub handlow w zakresie produktw lub grupy produktw, o ktrych mowa w przepisach o grupach producentw rolnych i ich zwizkach, lub
6)grupa producentw rolnych i ich zwizek w rozumieniu przepisw o grupach producentw rolnych i ich zwizkach.

Wniosek, o ktrym mowa w ust. 1, powinien zawiera:
1)imi i nazwisko;
2)adres zamieszkania;
3)adres do korespondencji;
4)informacje o wyksztaceniu.
Do wniosku, o ktrym mowa w ust. 1, docza si:
1)kopie dokumentw potwierdzajcych wyksztacenie kandydata na rzeczoznawc;
2)owiadczenie kandydata na rzeczoznawc o posiadanym stau pracy w gospodarstwie rolnym - jeeli jest wymagany;
3)owiadczenie kandydata na rzeczoznawc o posiadanym dowiadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w ktrym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi - jeeli jest wymagane.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny