STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 01-03-2024r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
3110Przetarg na dostawę produktów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej

Ogoszenie ogólne
2008-12-16

Zesp Szk Publicznych
Szkoa Podstawowa w Szewnie
ul. Langiewicza 3
27-400 Ostrowiec witokrzyski
tel. (041) 265-60-70, fax: (41) 265-39-44
www.spszewna.forall.pl, www.bodzechow.bip.pl, zspszewna@wp.pl

O udzielenie zamwienia mog ubiega si wycznie Wykonawcy, ktrych oferta odpowiada zasadom okrelonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamwie publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058) zwanej dalej ustaw i spenia wymagania okrelone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia ( dalej SIWZ ).
Wszelkie koszty udziau w postpowaniu, w tym koszty zwizane z przygotowaniem i zoeniem oferty ponosi Wykonawca.
Wykonawca powinien zapozna si z caoci SIWZ, ktrej integraln cz stanowi zaczniki.

TRYB UDZIELENIA ZAMWIENIA:
Niniejsze postpowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z przepisami ustawy, w ktrym warto zamwienia jest mniejsza ni kwoty okrelone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy.

III. PRZEDMIOT ZAMWIENIA:
„Dostawa produktw spoywczych na potrzeby stowki szkolnej w ZSP – Szkoa Podstawowa w Szewnie ”
CPV 03.00.00.00–1

Struktura dostaw bdca przedmiotem zamwienia:

Zadanie 1. Dostawa misa drobiowego – kg 1250
Zadanie 2 Dostawa misa woowego, wieprzowego i wdlin – kg 1870
Zadanie 3.Dostawa pieczywa – szt. 5530
Zadanie 4.Dostawa warzyw i owocw mroonych – kg 850
Zadanie 5.Dostawa warzyw i owocw wieych – kg 2825
Zadanie 6.Dostawa artykuw spoywczych: Przetwory warzywne i owocowe, jaja, pozostae- kg 2668
Zadanie 7.Dostawa nabiau – kg1340
Zadanie 8.Dostawa ziemniakw – kg 5000
Zadanie 9.Dostawa dostawa ryb mroonych – kg 200

Pena specyfikacja oraz zaczniki dostpne na stronie
http://www.bodzechow.bip.net.pl/?a=267


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny