STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 03-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
47135Nauk? czas zacz??...

Ogoszenie oglne
2015-10-20

Pierwszy wrzenia to wana data dla wszystkich uczniw. W tym dniu wypoczte i pene entuzjazmu dzieci wrciy do szkoy, aby zmierzy si z wyzwaniami, jakie stawia wspczesna edukacja. Ten dzie otwiera rwnie now kart w historii bodzechowskich placwek dydaktyczno-
-wychowawczych - Publiczna Szkoa Podstawowa im. Walentego Stefaskiego i Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawa II na mocy uchway Rady Gminy zostay poczone w Zesp Szk Publicznych w Bodzechowie.

Powitanie nowego roku szkolnego 2015/2016 rozpoczo si msz w. w kociele p.w. Ojca Pio, ktrej przewodniczy ksidz Krzysztof Tryk. Nastpnie spoeczno uczniowska obu szk, nauczyciele i rodzice spotkali si na hali sportowej. W uroczystoci wzi udzia Wjt Gminy Bodzechw p. Jerzy Murzyn, ktry wrczy p. Konradowi elazowskiemu akt mianowania na Dyrektora Zespou Szk Publicznych w Bodzechowie i yczy mu wielu sukcesw w pracy z dziemi i modzie. Funkcj zastpcy dyrektora obja p. Krystyna urek. Nowy Dyrektor Zespou Szk Publicznych w Bodzechowie yczy wszystkim uczniom samych sukcesw w nauce, nauczycielom satysfakcji z cikiej pracy, a rodzicom wytrwaoci i cierpliwoci w wychowywaniu swoich pociech. Nastpnie uczniowie rozeszli si do klas, aby spotka si ze swoimi wychowawcami. Nowy rok szkolny 2015/2016 zosta otwarty!

Pocztek roku szkolnego jest szczeglnie wany dla pierwszoklasistw w szkole podstawowej, ktrzy ju 7 wrzenia zostali pasowani na uczniw. Ta wana uroczysto odbya si na sali gimnastycznej, ktra na ten dzie przybraa witeczn opraw, a uczniowie dopasowali si do tego szkolnego wita i przybyli w strojach galowych. W uroczystoci wzi udzia dyrektor p. Konrad elazowski, wicedyrektor p. Krystyna urek, wychowawcy klas, zaproszeni gocie oraz licznie zgromadzeni rodzice uczniw.

Klasy pierwsze musiay zda krtki egzamin przed licznie zgromadzon publicznoci, aby mc godnie wstpi w szeregi braci uczniowskiej i sta si penoprawnymi uczniami szkoy. Bya to recytacja wierszy, rozwizywanie zagadek oraz test sprawnociowy. Z postawionymi przed nimi zadaniami poradzili sobie wymienicie, czym udowodnili, e s w peni gotowi wstpi w mury szkoy.

Po odpiewaniu hymnu pastwowego nastpia cz oficjalna uroczystoci. Uczniowie zoyli przysig na Sztandar Szkoy. Nastpnie dyrektor p. Konrad elazowski pasowa na ucznia kade dziecko z klasy pierwszej poprzez dotknicie jego ramienia du obsadk. Ukoronowaniem aktu pasowania byo odcinicie w kronice szkoy wskazujcego palca kadego pasowanego ucznia oraz wrczenie pamitkowych dyplomw. Pan dyrektor zoy te yczenia wielu sukcesw wszystkim podopiecznym a do ycze doczyli si rwnie zaproszeni gocie i obdarowali kad klas ksieczkami i sodyczami. Na koniec uroczystoci wszyscy uczniowie otrzymali sodkie „roki obfitoci” oraz wykonano pamitkowe zdjcia.

Wszystkim pierwszoklasistom yczymy samych przyjemnych chwil w szkole i bardzo dobrych ocen na szkolnym wiadectwie.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny