STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 28-11-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
42673Wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji

Ogoszenie wyb. parlament
2015-10-07

Zarzdzenie Nr IV.146.20l5
Wjta Gminy Bodzechw
z dnia 5 padziernika 2015 roku

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji w trakcie wyborw do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w czasie przerwy w gosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

Na podstawie art. 47 ~ 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z pn.zm.) w zwizku z ~ 2 ust.2 Rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegowych wymaga w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w gosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (Dz. U. z 20l4r., poz. l 152) zarzdzam, co nastpuje:

1. Do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w gosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzdzonymi na dzie 25 padziernika 2015 r, wyznaczam niej wymienionych przedstawicieli:
1) Kwaniak Dariusz Piotr- OKW Nr 1
2) Zwoliska Wadysawa - OKW Nr 2
3) Polak Radosaw Jerzy - OKW Nr 3
4) Olszewski Micha - OKW Nr 4
5) Starachowska Ewelina Agnieszka - OKW Nr 5
6) Dero Micha - OKW Nr 6
7) Borek Jerzy Franciszek - OKW Nr 7
8) Gajowik Marian Stanisaw - OKW Nr 8
9) Cholewa Ewelina - OKW Nr 9
10) Cidziel Emilia Elbieta - OKW 10
11) Jedlikowska Wioletta Karina - OKW Nr 11
12) Walerowicz Andrzej - OKW Nr 12

2. Zadaniem osb wymienionych w ust.l jest zapewnienie w dniu 25 padziernika 2015 r. ochrony lokali wyborczych utworzonych na terenie Gminy Bodzechw w czasie przerwy w gosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami poprzez sprawowanie staego dozoru w lokalu wyborczym, sprawdzenie stanu zabezpiecze oraz wsppraca z Komisariatem Policji w mielowie.

~ 2.
Dyrektorw i kierownikw jednostek, w ktrych usytuowane s lokale wyborcze zobowizuje si do zapewnienia osobom wyznaczonym do ochrony tych lokali moliwoci korzystania ze rodkw cznoci znajdujcych si w tych lokalach.

~ 3.
Zarzdzenie podaje si do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie na tablicy ogosze w siedzibie Urzdu Gminy Bodzechw i w Biuletynie Informacji Publicznej.

~ 4.
Zarzdzenie podlega przekazaniu do wiadomoci Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach, przewodniczcym obwodowych komisji do spraw referendum z terenu Gminy Bodzechw, Komendantowi Komisariatu Policji w mielowie oraz osobom, o ktrych mowa w ~ 2.

~ 5.
Nadzr nad wykonaniem zarzdzenia powierza si Sekretarzowi Gminy Magorzacie Sobieraj.

~ 6.
Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.


Wjt Gminy Bodzechw
Jerzy Murzyn


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny