STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 02-10-2023r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
57295O mądre wykorzystanie środków unijnych

Ogoszenie ogólne
2015-09-14

(Rozmowa z Kazimierzem Kotowskim, czonkiem Zarzdu Wojewdztwa witokrzyskiego, ktry odpowiada za Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa witokrzyskiego 2014-2020)

Peni pan w Zarzdzie Wojewdztwa kluczow rol nadzorujc, oprcz sektora ochrony zdrowia, take bardzo wymagajcy pion szeroko pojtego rozwoju regionalnego. Czy mgby pan powiedzie, na czym koncentruje si obecnie polityka regionalna realizowana przez samorzdy wojewdztw?

Na samorzdach wojewdztw, w tym wojewdztwa witokrzyskiego, spoczywa dua odpowiedzialno za mdre wykorzystanie rodkw uzyskanych przez Polsk z budetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Chodzi o dooenie wszelkich moliwych, by potraktowa te rodki jako jedyn w swoim rodzaju inwestycj w rozwj poszczeglnych gmin, powiatw czy regionu. Ponadto, kierujc strumie unijnych pienidzy do sfery gospodarczej, musimy sprawi, by pomogy one wyzwoli potencja witokrzyskich przedsibiorcw, przyczyniajc si do zwikszenia dynamiki rozwoju ekonomicznego wojewdztwa.

Unia Europejska przeznaczya na dofinansowanie RPOW na lata 2014-2020 ponad 1 364 mln Euro. Skadaj si na t kwot rodki inwestycyjne – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, jak i Europejski Fundusz Spoeczny, dedykowany budowie kapitau ludzkiego. Podobnymi rodkami dysponowa Zarzd Wojewdztwa witokrzyskiego w koczcej si unijnej perspektywie finansowej 2007-2013 w ramach RPOW 2007-2013 i Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Jakie s najwaniejsze rnice pomidzy tymi dwoma okresami?

W koczcej si unijnej „siedmiolatce” w samym tylko RPO dofinansowalimy okoo 1,3 tys. projektw, z czego niespena poowa realizowana bya przez witokrzyskich przedsibiorcw. W regionie wdraane byy take projekty z innych programw operacyjnych, takich jak Program Rozwoju Obszarw Wiejskich, Kapita Ludzki, Innowacyjna Gospodarka, Rozwj Polski Wschodniej czy Infrastruktura i rodowisko. Z pozytywnymi efektami finansowanych przedsiwzi stykamy si zatem codziennie i waciwie na kadym kroku. Porwnujc witokrzyskie miasta, miasteczka i wsie z roku 2007 z ich obecnym wygldem, naley obiektywnie stwierdzi, e fundusze unijne przyczyniy si walnie do gruntownego przeobraenia wizerunku naszego regionu zarwno w sferze infrastrukturalnej, gospodarczej, jak i spoecznej. Z pomoc rodkw unijnych udao si w duym stopniu, cho oczywicie nie cakowicie, nadrobi wieloletnie opnienia w tych dziedzinach.

Natomiast dla nowej perspektywy finansowej 2014-2020 Unia Europejska zdefiniowaa cakiem nowe cele. Najwaniejsz zasad przywiecajc obecnej unijnej polityce spjnoci jest koncentracja zasobw finansowych na najwaniejszych sektorach gospodarki, tzw. inteligentnych specjalizacjach kadego z regionw. Ponadto w kadym z programw operacyjnych zidentyfikowano obszary strategicznej interwencji, ktre charakteryzuj si pewnymi wsplnymi cechami, posiadaj specyficzne potrzeby i potencja. W RPOW 2014-2020 s to przykadowo obszary funkcjonalne miast traccych swe dotychczasowe funkcje spoeczno-gospodarcze (Ostrowiec witokrzyski, Skarysko-Kamienna, Starachowice), czy obszary wiejskie o najgorszym dostpie do usug publicznych. Dla tych obszarw, wymagajcych najpilniejszego wsparcia, w wielu dziaaniach Programu dedykowane bd odrbne nabory wnioskw.

Komisja Europejska, negocjujc z nami RPOW na lata 2014-2020 zadbaa, by dokumentowi temu nadano wyranie progospodarczy charakter. Widoczne jest to chociaby w zapisach dotyczcych, na przykad, preferowania projektw samorzdowych, ktrych realizacja motywowana jest wzgldami gospodarczymi i ktre nie obciaj budetw w duszej perspektywie. Innym przykadem jest zobowizanie instytucji otoczenia biznesu, by dyy do samowystarczalnoci finansowej po zakoczeniu realizowanych przez nie przedsiwzi.

Poruszy pan temat inteligentnych specjalizacji wojewdztwa witokrzyskiego. Jakie brane gospodarki nale do tego grona?
Inteligentne specjalizacje miay by w zamyle strony unijnej najwaniejszymi, najbardziej obiecujcymi gaziami gospodarki, na ktrych koncentrowa miao si wsparcie przewidziane dla przedsibiorcw w programach operacyjnych nowej perspektywy finansowej.

Do inteligentnych specjalizacji naszego wojewdztwa zaliczane s, zgodnie z zapisami Regionalnej Strategii Innowacji: oszczdne budownictwo, przemys metalowo-odlewniczy, turystyka zdrowotna i prozdrowotna, nowoczesne rolnictwo i przetwrstwo spoywcze. Ponadto specjalizacjami horyzontalnymi s technologie informacyjno-komunikacyjne, zrwnowaony rozwj energetyczny oraz brana targowo-kongresowa.

To wanie projekty wpisujce si w ktr z tych specjalizacji bdziemy preferowa w RPOW na lata 2014-2020. Wierz, e program ten, finansowany z dwch funduszy strukturalnych – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Spoecznego, bdzie doskonaym narzdziem wsparcia dla przedsibiorcw z naszego regionu. Dymy do tego, by witokrzyskie firmy coraz powszechniej zaczy opiera swoj konkurencyjno o nowoczesne technologie czy nowatorskie podejcie do organizacji produkcji. Takie podejcie pozwoli na odejcie od dominujcego dotychczas w Polsce modelu, dla ktrego konkurencyjno oznacza niskie koszty pracy. Ta podana zmiana zaistnieje, jeli inwestycjom w nowoczesny sprzt i wyposaenie towarzyszy bdzie stae podnoszenie kwalifikacji pracownikw oraz kadry zarzdzajcej przedsibiorstwami. Ofert RPOW 2014-2020 dla sfery gospodarczej skonstruowalimy tak, by jak najpeniej realizowaa to zaoenie. Zatem ponad 1 mld PLN rodkw RPOW 2014-2020 trafi na: wsparcie inwestycyjne firm dziaajcych w wojewdztwie witokrzyskim, w szczeglnoci MP, wzmocnienie otoczenia biznesu, umoliwienie przedsibiorstwom realizacji wsplnych przedsiwzi, rwnie ze wiatem nauki, uzbrajanie przez samorzdy terenw inwestycyjnych z myl o przycigniciu kapitau zewntrznego, wsparcie dla osb chccych zaoy dziaalno gospodarcz, podniesienie kwalifikacji i kompetencji pracownikw czy gruntown modernizacj szkolnictwa zawodowego.

Jakie jest pana zdaniem najwaniejsze wyzwanie stojce przed wadzami samorzdowymi wojewdztwa, ktre wie si z wdraaniem nowego RPO?

Musimy wiedzie, e po 2020 r. unijna polityka spjnoci nie bdzie ju tak obfita dla naszego kraju. Dlatego robimy wszystko, by efekty zainwestowania rodkw z obecnej perspektywy finansowej zdynamizoway rozwj gospodarczy naszego regionu w jak najduszym okresie. Moim zdaniem, dla osignicia sukcesu niebagatelne znaczenie ma podniesienie poziomu kapitau spoecznego, rozumianego nie tylko jako zwikszenie poziomu wyksztacenia i kwalifikacji zawodowych mieszkacw wojewdztwa, ale take poziomu aktywnoci spoecznej, zaufania i zdolnoci do wsppracy w kadej dziedzinie naszego ycia.

Dzikuj za rozmow


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny