Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 18-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2113Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sarnówek Duży i Stara Dębowa Wola

Ogłoszenie ogólne
2015-09-08

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BODZECHÓW
z dnia 8 września 2015r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8 września 2015 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Bodzechów znak:
OG.6220.4.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sarnówek Duży i Stara Dębowa Wola” na działkach:
Sarnówek Duży:
243, 244, 245/2, 245/3, 245/5, 245/6, 246/1, 256, 257, 258, 259, 260/1, 260/2, 261, 262, 263, 265, 267/2, 267/3, 268, 269, 270,271, 272, 273, 274, 275/1, 275/2, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282/1, 282/2, 282/3, 282/4, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289/1,289/2, 290, 291/1, 291/2, 292, 293, 294, 295/1, 295/2, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 306/4, 306/5, 306/6, 306/7,306/8, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313/3, 314/2, 316, 332, 355, 356, 357/1, 357/2, 358, 359, 360/1, 360/2, 361/1, 361/2, 362/4,362/6, 362/7, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12, 363/1, 363/4, 363/5, 363/7, 363/8, 364/1, 364/2, 364/3, 365, 366, 388, 389, 390, 391,392, 393, 394, 395, 396, 429/2, 432, 433, 436/1, 441, 442, 450, 451, 452, 453, 454/1, 458, 459, 461, 489(droga?), 490/1, 490/2, 491/1, 491/2, 492/3, 492/4, 492/5, 492/6, 493/2, 493/4, 493/5, 494/3, 494/4, 495/1, 495/2, 496/1, 496/2, 498/1, 498/2, 499/1, 499/2, 500/1, 500/2, 501/1, 501/2, 502/1, 503, 504/1, 504/2, 505/1, 505/2, 506/1, 506/2, 507/1, 507/2, 508, 509/1, 509/2, 510/1, 510/2, 510/5, 510/6, 510/7, 510/8, 511/1, 511/2, 512, 513/3, 513/4, 513/5, 513/6, 514/1, 514/2, 515/1, 515/2, 516/1, 516/3, 516/4, 517, 518/1, 518/2, 519/1, 519/2, 520/1, 520/2, 521/1, 521/2, 522/1, 522/2, 523/1, 523/2, 524, 525/1, 525/2, 526/1, 526/2, 527/1, 527/2, 528/3, 528/4, 529/1, 529/2, 530/1, 530/2, 531/3, 531/4, 531/5, 531/6, 532/1, 532/2, 533/1, 533/2, 534/2, 534/3, 534/4, 535/1, 535/3, 535/4, 536/1, 536/2, 537/1, 537/3, 538/1, 538/2, 539/1, 539/2, 540/1, 540/2, 541/1, 541/2, 542/2, 542/3, 542/4, 543/1, 543/2, 544/2, 544/3, 544/4, 545/4, 545/7, 545/8, 545/9, 545/10, 546/1, 546/2, 547/1, 547/2, 548/5, 548/6, 548/7, 548/8, 548/9, 548/10, 548/11, 548/12, 549/1, 549/2, 550/1, 550/2, 557, 558/2, 558/3, 558/4, 559/3, 559/4, 559/8, 559/9, 601, 602/1, 604/1, 605/1, 606, 621, 622, 623, 624, 760, 763, 772, 776, 778, 779, 781, 821/3, 821/4, 821/5, 821/6, 822, 823, 824
Stara Dębowa Wola:
78, 79, 80/2, 81, 82/2, 82/3, 83, 84/2, 85/2, 86, 87, 88, 89/1, 90, 91, 92/2, 93, 94, 95/2, 96, 97, 98/1, 98/2, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108/2, 108/6, 108/7, 108/9, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127/3, 127/5, 127/6, 127/7, 127/8, 128, 132/1, 132/3, 132/5, 132/6, 132/7, 132/9, 132/11, 132/12, 134, 135/4, 135/3, 135/5, 136, 137/1, 137/2, 138/1, 138/2, 139, 140, 142, 141, 143, 144, 145/3, 145/4, 145/6, 145/8, 146, 147, 148/1, 148/2, 151/1, 151/2, 152/1, 152/2, 153, 154/1, 155, 156, 157, 158, 159, 160/1, 160/2, 161, 162, 163, 164/1, 164/2, 165, 166/1, 167, 168, 169, 170/1, 170/2, 171, 172, 173, 174/1, 174/2, 175/1, 175/2, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184/1, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191/1, 191/2, 192, 194, 195, 196, 197, 198/1, 198/2, 199/1, 199/2, 200/2, 200/3, 200/5, 201/2, 201/4, 201/6, 201/7, 201/8, 201/9, 201/11, 201/12, 202/1, 202/2, 202/3, 203/1, 203/2, 204/1, 204/5, 204/6, 204/8, 204/9, 204/10, 205/1, 205/2, 206, 236, 237, 238, 253, 255, 258, 259, 261/1, 261/2, 263/2, 287, 288, 297, 298, 306, 1150/1, 1150/2, 1150/3, 1150/4, 1150/5, 1150/6, 1150/7, 1150/8, 1150/9, 1150/10, 1150/11, 1150/12, 1150/13, 1150/14, 1150/15, 1150/16, 1150/17, 1150/18, 1150/19, 1150/20, 1150/21, 1150/22, 1150/23, 1150/24, 1150/25, 1150/26, 1150/27, 1150/28, 1150/29, 453/1210, 453/1211, 453/1211, 454/1200
Kurzacze:
617/3, 95/1202
Ostrowiec Świętokrzyski:
19, 20/1

Z treścią decyzji oraz aktami przedmiotowej sprawy (m.in. postanowieniami organów opiniujących) można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św., pokój nr 16 w godz. od 7 do 15 w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej: ww.ugb.pl, na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu, oraz na tablicy ogłoszeń w msc. Sarnówek Duży, Stara Dębowa Wola, Urząd Miasta i Gminy Kunów, Urząd Miasta Ostrowca Św.,
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny