Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2833Grupy Przyjaciół Miłkowa

Ogłoszenie ogólne
2015-08-28

20 lipca 2015 r. w świetlicy szkolnej w Miłkowie odbyło się spotkanie Grupy Przyjaciół Miłkowa z Małgorzatą Sobieraj, sekretarz Gminy Bodzechów oraz Wandą Nowocień, wiceprzewodniczącą Gminnego Stowarzyszenia KGW, podczas którego po zapoznaniu się z formami pracy i działalnością stowarzyszenia podjęto decyzję przystąpienia do niego organizacji z Miłkowa, która działa aktywnie na terenie swojej miejscowości od połowy kwietnia 2015 r.

Grupą Przyjaciół Miłkowa kieruje zarząd w składzie: Maria Makowska – przewodnicząca, Grażyna Uryś – z-ca, Jolanta Gontarczyk – skarbnik, Urszula Seweryn – sekretarz.

Członkowie stawiają sobie za cel integrację środowiska, poprawę jakości i uatrakcyjnienie życia mieszkańców Miłkowa, współpracę z gminą oraz ze stowarzyszeniami z terenu gminy i kraju.

Grupa Przyjaciół Miłkowa podjęła wiele ciekawych inicjatyw, nawiązała współpracę ze stowarzyszeniami ze Szkoły Podstawowej i OSP w Miłkowie. Dzięki przychylności p. wójta Jerzego Murzyna i dyrektora szkoły p. Jarosława Chudzika członkowie grupy mogą korzystać ze świetlicy i kuchni szkolnej ,remizy OSP w ramach swojej działalności. Grupa zrewanżowała się posadzeniem kwiatów i krzewów wokół szkoły w Miłkowie, pomocą w przygotowaniu „Pikniku rodzinnego” („majówki”), porządkowaniem terenu wokół remizy strażackiej gdzie w przyszłości planowane są lokalne imprezy dla mieszkańców.

W celu większej integracji mieszkańców Grupa Przyjaciół Miłkowa zorganizowała ciekawą i udaną jednodniową wycieczkę do Sandomierza (13 czerwca), a następnie imprezę „Dzień Sąsiada” (27 czerwca), w której uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Wielokrotnie organizowane były w tym czasie spotkania robocze ale także rajdy rowerowe i piesze.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny