STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 01-03-2024r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
3097Pomoc materialna dla uczniów

Ogoszenie program GZO
2008-12-09

Uczniowi przysuguje prawo do pomocy materialnej ze rodkw przeznaczonych na ten cel w budecie pastwa lub budecie waciwej jednostki samorzdu terytorialnego.

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia rnic w dostpie do edukacji, umoliwienia pokonywania barier dostpu do edukacji wynikajcych z trudnej sytuacji materialnej ucznia
. Pomoc materialna moe by przyznana jako pomoc o charakterze socjalnym w formie: stypendium szkolnego bd zasiku szkolnego. Obie te formy s pomoc o charakterze edukacyjnym.
. Przyznanie stypendium szkolnego zaley od wysokoci miesicznego dochodu przypadajcego na czonka rodziny. Pomoc materialna w tej postaci moe by przyznana jeeli dochd przypadajcy na czonka rodziny nie przekracza 351 z miesicznie

Ustawodawca okreli pomoc materialn jako zadanie wasne gminy, nie mniej jednak rodki finansowe bd pochodzi z dotacji celowej budetu pastwa.

Stypendium szkolne nie moe by nisze ni 51,20 z i wysze ni 128 z miesicznie.

Pomoc materialna w charakterze zasiku szkolnego przyznawana jest uczniom, ktrzy przejciowo znajduj si w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiek moe przybra form bd wiadczenia pieninego na pokrycie wydatkw zwizanych z procesem edukacyjnym lub form pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezalenie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Wysoko zasiku nie moe przekroczy jednorazowo kwoty 320 z.

Wniosek o przyznanie zasiku szkolnego zoy we waciwym terminie, ktry wynosi dwa miesice od wystpienia zdarzenia uzasadniajcego przyznanie tego zasiku.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny