Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 18-11-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
93Unijny projekt „Umiem pływać” – I edycja 2015

Ogłoszenie ogólne
2015-05-26

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sarnówku bierze udział w unijnym projekcie „Umiem pływać” – I edycja 2015. Program powszechnej nauki pływania jest adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.

Głównym celem programu jest:
• upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
• nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
• profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy.

W 2015 roku z programu korzystają wszyscy chętni uczniowie klas I-III, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów. W edycji marzec-maj 2015 każdy uczestnik korzysta z 20-sto godzinnych zajęć nauki pływania. Zajęcia, w których bierze udział 30 uczniów, odbywają się na pływalni „Rawszczyzna” w Ostrowcu Św. dwa razy w tygodniu, pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów – Renaty Rolak i Tomasza Lenarta. W ramach wolontariatu rodzice: Justyna Bocian, Monika Kwiecień, Monika Majewska, Mariola Spychaj i Małgorzata Fudalej sprawują opiekę nad dziećmi podczas przejazdu na pływalnię, a także przed i po zajęciach. Całość projektu koordynuje nauczycielka p.: Agnieszka Papaj Program „Umiem pływać” realizowany i dofinansowany jest ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Uczniowie chętnie korzystają z tych zajęć i aktywnie w nich uczestniczą. Efektem udziału w tym programie na pewno będzie poprawa bezpieczeństwa w czasie letniego wypoczynku dzieci nad wodą.

Koordynator projektu: Agnieszka Papaj


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny