Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 29-05-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
19884Konkurs ofert na wyłonienie realizatora gminnego programu zdrowotnego na lata 2015-2019

Ogłoszenie ogólne
2015-03-19

Konkurs ofert na wyłonienie realizatora gminnego programu zdrowotnego na lata 2015-2019 pn.

,,Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów na lata 2015-2019”

Zarządzenie Nr IV / 34/ 2015
Wójta Gminy Bodzechów
z dnia 19.03.2015 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wyłonienie realizatora gminnego programu zdrowotnego na lata 2015 – 2019 pn. ,,Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów na lata 2015-2019”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013.594 z późn. zm.), art.48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VI/8/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu zdrowotnego pn. ,,Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów na lata 2015-2019” zarządzam, co następuje:

§ 1
Ogłasza się konkurs ofert na wyłonienie realizatora gminnego programu zdrowotnego na lata 2015-2019 ,,Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów na lata 2015-2019” na zasadach określonych w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.
1. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu powierzam Komisji Konkursowej w składzie:
1) Roman Kaczmarski – Zastępca Wójta Gminy Bodzechów –Przewodniczący
2) Małgorzata Sobieraj – Sekretarz Gminy
3) Beata Gardynik – Skarbnik Gminy
4) Robert Burda- Kierownik Referatu Obywatelsko -Gospodarczego
2. Do zadań Komisji Konkursowej należy zorganizowanie konkursu i ocena ofert oraz wyłonienie realizatora programu zdrowotnego

§ 3.
Odpowiedzialnym za należyte wykonanie niniejszego Zarządzenia jest Przewodniczący Komisji.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Bodzechów
Jerzy Murzyn


Szczegóły poniżej:
---tutaj---.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny